مرواریدهای گران بها
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
در متی 13: 45 – 46 عیسی مثلی را باز گو می کند که به نظر من به زیبا ترین نحو شگفتی نجات ما را تشریح می کند. این مثل برای من نجات نفس انسان را به تصویر می کشد. عیسی آن تاجر است. او یک توریست یا گردشگر نیست بلکه کسی است که برای بدست آوردن مرواریدها همه زندگی خود را می دهد. این مرواریدها روح و نفس انسان ها هستند. روح شما و من. او همه چیز خود را برای بدست آوردن ما داد. اگر بخواهم این موضوع را به زبان ساده توضیح دهم می توانید شخصی را تصور کنید که به همسرش می گوید
" عزیزم من ماشینمان را فروختم
- خوب تو ماشین را فروختی ولی حداقل ما یک سقف بالای سرمان داریم
" نه ! من سقف بالای سر مان را نیز فروختم
- چه چیزی باعث شد که تو این کار را انجام دهی ؟
من زیبا ترین مرواریدی که تا کنون دیدم را پیدا کرده ام. همه زندگیم دنبال چنین مرواریدی بودم . بهایی خریداری آن همه آن چیزی بود که در زندگی داشتم. منتظر باش تا آن را ببینی. این برای ما چه معنایی دارد؟ هر کدام از ما می توانیم خود را در نقش آن مروارید گرانبهایی ببینیم که ارزشش تمام چیزهای بود که عیسی داشت. حتی خون گرانبهایش
خداوند از تو متشکرم که مرا خریدی. اعلام می کنم که من آن مروارید گرانبهایی هستم که خداوند مرا خریده و به بهایی خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم. آمین