لذت بردن از خلقت
مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم
ما در باره ای ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از هفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعاً چند نفر از مردم در کلیسا یک روز از هفت روز شان را به خداوند اختصاص می دهند؟ این یکی از آن دلایلی است که بسیاری امروزه دچار آشفتگی و اضطراب هستند. آن ها به افرادی تبدیل می شوند که نمی توانند کاری را به طور کامل انجام دهند. خداوند اولین نفری بود که استراحت کرد. کار کرد و سپس استراحت نمود. یکی از دوستان عرب و فلسطینی من که دارای رستوران های زنجیره ای است چنین می گوید : ” خداوند به خاطر اینکه خانواده ای دارد که باید حمایت شان کند کار نکرد و او به خاطر اینکه خسته بود استراحت ننمود بلکه دلیلی بسیار بالاتر از این ها داشت. زیرا او خالق است و خداوند و من بر این باورم که او می خواست از آنچه خلق کرده لذت ببرد.اگر ما هرگز برای لذت بردن از آنچه ایجاد کرده ایم وقتی نداشته باشیم به شرایط سختی دچار خواهیم شد. کدامیک احتیاج به ایمان بیشتری دارد کار کردن یا استراحت کردن؟ اسرائیلی ها از ورود به آرامی خداوند باز ماندند زیرا ایمان نداشتند. چرا یک مسیحی نمی تواند استراحت کند؟ این نیز به خاطر بی ایمانی ست. زمانی که ما در می یابیم خداوند استراحت و آرامی را پایه گذاری کرده ما نیز آرام می شویم. من و همسرم قبلا عادت داشتیم به مسافرت برویم اما تعطیلات به این معنا است که شما نباید کاری انجام دهید.زمانی که ما در می یابیم این خود خداوند است که استراحت و آرامی را پایه گذاری نموده این باعث آسایش و آرامی ما می شود. من و همسرم تصمیم گرفته ایم که این روزهای تعطیل را ” هالی دی ” بخوانیم که معنایش روز مقدس است. خداوند به ما نشان داد که مقدس نشمردن یک روز در روزهای هفته گناه است. در تقویم اسرائیل ها همانطور که خداوند مقرر نموده بود بسیاری از روز ها روز های تعطیل بودند. حق انتخابی وجود نداشت آنها روزهای بودند که خداوند آنها را تعطیل اعلام کرده بود نه به این خاطر که کسی می خواست در آن روز تنبلی کند بلکه خداوند فرموده بود که یک روز را آرام گیرید
خداوندا به خاطر وعدۀ ورود به آسایشت، تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که خداوند از آنچه خلق کرده بود آرامی گرفت و از آن لذت برد و من نیز همان کار را خواهم کرد تا مبادا از وارد شدن به آسایش مسیح باز مانم. آمین