از طریق راهی زنده و تازه
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
صندوق عهد در قدس الاقداس بر اساس طرح خداوند قرار داده شده بود. جعبه ای که از چوب اقاقیا ساخته و با طلا پوشیده شده بود تخت رحمت یا همان مکان شفاعت نام داشت و درون آن دو لوح سنگی ده فرمان وجود داشت. این دو لوح توسط تخت رحمت پوشیده می شد و این به معنای آن است که از طریق شفاعت عیسی برای ما قانونی که شکسته شد یعنی ده فرمانی پوشیده می شود. دو طرف تخت رحمت دو کروبی وجود داشتند. صورت آن ها به سوی یکدیگر بود و هر دوی آنها به سوی تخت رحمت نگاه می کردند. بالهای شان بر آنها کشیده شده بود و نوک بالهای شان مرکز تخت رحمت را لمس می کرد. تخت رحمت تخت خداوند است. او بر تخت رحمت که شریعت شکسته شده را می پوشاند نشسته است. دو کروبی که صورت هایشان به طرف داخل است و به یکدیگر نگاه می کنند و بالهایشان همدیگر را لمس می کنند نشان دهنده جایگاه مشارکت است. بنابراین اینجا جایگاه رحمت و مشارکت است. بجز این موارد آن جا تخت خداوند به عنوان پادشاه است. در آن صندوق نمادی از خود خداوند وجود نداشت. این موضوع برای اسرائیلی ها ممنوع بود. اما خداوند خود می آمد و آن جایگاه را با شیخانا یعنی جلال خود روشن می ساخت. یعنی حضور دیدنی و ملموس خدای قادر مطلق. قدس الاقداس در تاریکی کامل بود و هیچ روشنائی طبیعی یا مصنوعی آن جا وجود نداشت. اما زمانی که شیخانا یعنی جلال خداوند می آمد و خداوند جایگاه خود را بر تختش پر می کرد آن مکان نورانی می شد. در عبرانیان باب 10 ما به مکان اقدس دعوت شده ایم تا از آن طریق به خداوند نزدیک شویم. آیه 22 از باب 10 می گوید ما دعوت شده ایم که جایگاه خود را به همراه مسیح در آن تخت داشته باشیم. ما از راهی تازه و زنده ( آیه 20 ) وارد می شویم. راه زنده و تازه خود عیسی است
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. اعلام می کنم که من ازطریق عیسی به آن مکان اقدس وارد می شوم. عیسایی که آن راه تازه و زنده است. زیرا من باید به آن مکان اقدس نزدیک شوم. آمین