پیدا کردن جایگاه خود در مسیح
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
ما می توانیم این اعتراف را با بیائیدهای دیگری که درعبرانیان دیده می شود مقایسه کنیم
" پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم " ( عبرانیان 4 : 16
این جمله به عبارتی دیگر چنین می گوید : بیائید به خداوند نزدیک شویم. ما باید این را از متن این جمله بفهمیم. این دقیقاً به جمله ای که در عبرانیان باب 10 آمده مرتبط است
" پس از برادران از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم بیائید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدن هایمان با آب پاک شسته شده است . " ( عبرانیان 10 : 19 و 22
آنچه از این متن برای من آشکار می شود این است که نزدیک شدن به خدا مساوی است با داخل شدن به مکان اقدس. بیائید این دو عبارت را با هم مقایسه کنیم." بیائید آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم " به این معنا است که ما برای آنچه احتیاج داریم یعنی رحمت و فیض به آن جا برویم. اما بیائید به حضور خدا نزدیک شویم فکر می کنم به چیزی فراتر اشاره می کند. ما دعوت شده ایم تا جایگاهمان را بر آن تخت پیدا کنیم. این یعنی وارد شدن به آن مکان اقدس
وقت کافی برای تشریح کامل خیمه وجود ندارد اما خیمه از سه قسمت تشکیل شده بود. اول صحن خارجی و دوم قسمت خارجی پرده اول که قدس نامیده می شد و در نهایت آن سوی پرده که قدس الاقداس نامیده می شد. زبان عبری بر اساس الگوی این خیمه شکل گرفته است . مقصد نهایی ما قدس الاقداس است. پشت آن پرده یا مانع
خداوندا از تو متشکرم که می توانم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شوم. من اعلام می کنم که جایگاه خود را بر تخت با مسیح پذیرفته و باید به آن مکان اقدس داخل شوم. آمین