ملک خاص خداوند
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
کلام خداوند می گوید که ما باید هم در روح و هم در جسم خود خداوند را جلال دهیم. ( اول قرنتیان 6 : 20 را مطالعه کنید.) زیرا هر دوی آنها متعلق به خداوند هستند و توسط خون عیسی از دستان شریر فدیه داده شده و نجات یافته اند. هیچ قسمتی از وجود من یعنی روح و جان و جسم من تحت کنترل و سیطره شیطان نیست. اجازه دهید واضح تر بگویم هنوز من بدن جلال یافته را ندارم. اما همین بدن فانی من تمام تار و پود و سلولهایش و تمام عضلاتش تحت مالکیت خداوند است و نه شیطان. اگر شیطان به آن قلمرو دست درازی کند در واقع قوانین آسمان را شکسته و متجاوز محسوب می شود. با به کار گیری حقوق مان در مسیح می توانیم نشانی بر زندگی خود قرار دهیم که بر روی آن نوشته شده است. ” ورود ممنوع ” قانوناً بدن های ما متعلق به شیطان نیست بلکه به عیسی تعلق دارد و او برای بدن های ما نیز هدف خاصی در نظر گرفته است. بدنهای ما مکانی برای سکونت سومین شخصیت الوهی یعنی روح القدس است. بدن های ما مقدس است زیرا به عنوان مکانی برای سکونت روح القدس مقررشده است
کلام خدا بارها به وضوح بیان می کند که خداوند در خانه هایی که به دست بشر ساخته شده اند ساکن نمی شود. ( اعمال 7 : 48 را مطالعه کنید. ) او در ساختمان های کلیسا ، کنیسه ها یا خانه های دیگری که برای پرستش او ساخته شده اند ساکن نمی گردد
خداوندا تو را برای خون عیسی و عمل پر قوت روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم بدن من ملک خاص تو است و متعلق به شیطان نیستم . بدن من قانوناًٌ به شیطان تعلق ندارد بلکه مال توست و تو هدفی خاص برای بدن من مقرر فرموده ای . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین