روح القدس در میان ما
بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است
” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. ” ( رومیان 8 :13
پولس به ایمانداران چنین می گوید : ” اگر ما طبق نفس زندگی کنیم خواهیم مرد زیرا آنچه که باعث فساد و تباهی است در ما پرورش می یابد و اما زمانی که بر اساس نفس خود زندگی می کنید تنها نتیجه ای که حاصل می شود فساد و تباهی است. در میان جسم و روح تضاد کامل و آشکاری وجود دارد. هیچ مصالحه ای در میان این دو بخش وجود ندارد. نقشه خداوند در فدیه ما این است که آنچه کهنه و متعلق به طبیعت گذشته ماست را برداشته و بوسیله روح القدس تبدیل به چیزی کاملاً تازه نماید . اگر چه خود خداوند تدارک کامل تحقق این نقشه را دیده اما ما نیز باید در راستای این هدف همکاری کنیم. ما باید اعمال جسم را بکشیم و او نیز این کار را برای ما انجام می دهد. او حق قانونی ، اقتدار و قوت انجام این کار را بخشیده و این ما هستیم که باید از آنها استفاده کنیم . کلام خدا می گوید
” اما به کسانی که او ( عیسی ) را پذیرفتند این حق را داد ( خداوند اقتدار می بخشد ) که فرزندان خدا شوند . یعنی به هر کسی که به نام او ایمان آورد .” ( یوحنا 1 : 12 )
در زمان تولد تازه اقتدار را نیز دریافت می کنیم . اما اقتدار تا زمانی که از آن استفاده نشود بی معنا است . تولد تازه پتانسیلی می بخشد که بر اساس آن فرصت پرورش چیزهای بسیار عالی را خواهیم داشت اگر از اقتدار خود استفاده کنیم. چنانچه ما از اقتداری که به ما بخشیده شده است در مقابله با مشکلات و گناهان استفاده نکنیم هرگز پیشرفتی حاصل نمی کنیم.ما باید تفکر جسم را از خود بیرون برانیم است و آن را تبدیل به تفکری دیگر کنیم برای این کار به کمک روح القدس احتیاج داریم. ” زیرا آنان که از روح هدایت می شوند ( تنها ) پسران خدایند.” ( رومیان 8 :14
خداوند از تو به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس در زندگیم متشکرم . اعلام می کنم که با ایمان اعمال جسم را کشته و خود را برای طبیعت تازه ای که روح القدس در من ایجاد می کند آزاد می گذارم . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است. آمین