سهیم شدن در جلال
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
می دانید که متضاد کلمه شرم و خجالت چیست؟ من فکر می کنم بهترین کلمه جلال است
” بجا بود خدا که همه چیز برای او و به ‌واسطۀ او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند، قهرمانِ نجات ایشان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند. ” (عبرانیان 2 : 10
توجه داشته باشید که عیسی فرزندان بسیاری را در جلال خود شریک می گرداند. او شرم ما را متحمل شد تا ما بتوانیم در جلال او سهیم باشیم. بعضی از ما گذشته ای داریم که باعث خجالت ما است ما هنوز پر از تلخی هایی هستیم که کاملاً از آنها آزاد نگشته ایم. وقایعی که مرتب به فکر ما خطور می کند و ما را می رنجاند. این افکار منفی و خاطرات دردناک مانعی برای پرستش حقیقی خداوند هستند. به یاد داشته باشید که عیسی سه ساعت عریان خجالت ما را بر صلیب تحمل کرد تا برای ما سهیم شدن در جلال او ممکن گردد. یک بار در هلند، از تحمل شرم ما توسط عیسی مسیح صحبت می کردم. یک زن هلندی بعداً شهادت خود را برای من فرستاد. او سال ها پیش به عنوان یک دختر جوان مورد سؤ استفاده جنسی قرار گرفته بود. گانگسترهای جوانی به وی تجاوز کرده بودند و بعدا باز او مورد سؤ استفاده افراد دیگری قرار گرفته بود. او ازدواج کرده بود اما خوشحال نبود. چونکه تلخی عمیقی نسبت به آن مرد ها ( جنس مذکر ) در دل داشت. او نمی توانست از خجالتی که تحمل کرده بود آزاد شود. اما خداوند کار جالبی انجام داد. یک روز در حالی که تنها در اتاقی نشسته بود در رویایی مسیح را عریان بر صلیب می بیند و دو چیز بر او آشکارمی شود. اول اینکه عیسی شرم ما را متحمل شد و دوم اینکه او یک مرد ( جنس مذکر ) بود.اگر چه او نسبت به مردان احساس بدی داشت اما وقتی متوجه شد که یک مرد(عیسی مسیح ) جریمه خجالت او را پرداخت نموده از این احساس آزاد شد. آیا این واقعاً زیبا نیست؟ عریان بر روی صلیب که توسط رهگذران مورد تمسخر قرار می گرفت. هدف اولیه از اعدام بر صلیب بی آبرو نمودن آن شخص بود و عیسای مسیح همه خجالت ما را تحمل کرد
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که عیسی خجالت ما را تحمل کرد. عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم. آمین