شادی پیش روی وی
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
عبرانیان 12 :2 مسیح را ” کامل کننده ایمان ” معرفی می کند. این آیه در ترجمه هزاره نو ” کامل کننده ایمان ” ترجمه شده است. می خواهم شما را با این کلمات تشویق کنم تا بدانید کاری که عیسی شروع کند حتماً آنرا کامل خواهد کرد. اگر او کاری را در شما شروع کرده است آنرا کامل خواهد کرد این نه به خاطر زرنگی و باهوشی ماست بلکه به خاطر وفاداری اوست. عبرانیان 12 : 2 می گوید که
” و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که بهخاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است
بر روی صلیب عیسی مسیح شرم ما را تحمل کرد و به خاطر آن خوشی که در مقابل او بود از این کار منصرف نشد و خجالت را دلیلی برای دور شدن از آن منظور در نظر نگرفت. چه خوشی در مقابل او بود؟ خوشی سهیم نمودن فرزندان بسیاری در جلال پدر. به منظور آوردن من و تو و میلیون ها نفر به جلال پدر او متحمل شرم صلیب شد. هیچ مرگی شرم آورتر از مرگ صلیب نیست. به این علت شرم آوراست که زیرا پست ترین مجازاتی بود که برای جنایتکاران به کار می رفت. اناجیل بطور واضح توضیح می دهند که سربازان رومی لباس های مسیح را از تن او در آوردند. عیسی مسیح به مدت سه ساعت عریان در مقابل مردم آویخته بود. مردم از روبروی او رد می شدند و او را مسخره می کردند. اگر شما در آن وضعیت بودید چه احساسی پیدا می کردید؟ ” شرم آور” در یک کلمه بطور خلاصه. عیسی مسیح شرم ما را تحمل کرد چونکه از طریق آن شرم توانست ما را به جلال پدر ببرد
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که عیسی خجالت را متحمل شد تا فرزندان بسیاری را به جلال پدر وارد کند. به خاطر شادی که پیش روی وی بود شرم مرا متحمل شد. عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم.آمین