هفت بار
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
عهد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بهای گناهان ما را پرداخت کند و به قربانی نهایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در کتاب لاویان باب 16 آمده است. کاهن اعظم فقط یک بار در سال به آن مکان اقدس یعنی قدس الاقداس وارد می شد و دو چیز همراه خود می برد. اول بخور سوزی پر از بخور خوش بو که دود آن تخت رحمت و او را می پوشاند و دوم خون قربانی که بوسیله او تقدیم می شد. هنگامی که او وارد قدس الاقداس می شد باید خون را هفت بار بین پرده دوم یعنی جایی که او از آن وارد شده بود و روبروی تخت رحمت می پاشید. بنابراین ابتدا این خون باید هفت بار پاشیده می شد. به نظر من این یک تصویری نبوتی از کاری بود که عیسی باید انجام می داد ، یعنی باید خون خود را هفت بار بر صلیب می پاشید. عدد هفت نمایانگر کار روح القدس است. این عدد نشان دهنده کاملیت و تمام عیار بودن است که در واقع به این نکته اشاره می کند که کار عیسی کامل و تمام عیار بود. نتیجهۀ خونی که به صورت سمبلیک و نبوتی پاشیده می شد دقیقاً با ریخته شدن خون عیسی تحقق یافت. خون عیسی دقیقا هفت بار قبل از آنکه قربانی او کامل شود ریخته شد. زمانی که هفت بار خون عیسی ریخته شد بدن او از خون خالی شد و این یعنی او به معنای خاص کلمه وجود خود را تا به حد مرگ برای ما تقدیم کرد. این هفت بار عبارتند از 1- عرق او تبدیل به خون شد ( برای مثال لوقا 22 : 44 را مطالعه کنید. ) . 2 – آن ها به صورتش سیلی زدند . ( برای مثال لوقا 22 : 63 – 64 را مطالعه کنید. ) 3 – آن ها او را تازیانه رومی زدند . ( برای مثال لوقا 18 : 33 را مطالعه کنید. ) 4 – آن ها ریش او را کندند . ( اشعیا 50 : 6 را مطالعه کنید. ) 5 – تاج خار بر سرش گذاشتند . ( برای مثال متی 27 : 29 را مطالعه کنید. ) 6 – دست ها و پاهای او با میخ سوراخ کردند . ( برای مثال یوحنا 20 : 25 را مطالعه کنید. ) 7 – پهلوی او با نیزه سوراخ کردند . ( برای مثال یوحنا 19 : 34 را مطالعه کنید
خداوندا از تو به خاطر خون عیسی متشکرم که بوسیله آن می توانم به تو نزدیک شوم. من اعلام می کنم که با هفت بار پاشیده شدن خون عیسی او قربانی خود را کامل نمود. من باید به مکان اقدس وارد شوم آمین