جایگاه مشخص من
من عضو بدن مسیح هستم
عیسی گفت : ” که اگر ما به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم می توانیم کوه ها را جابه جا کنیم. ” . ( متی 20:17 را مطالعه کنید.) مهم کمیت ایمان ما نیست بلکه کیفیت آن است. ایمان به افرادی عطاء می شود که واقعی گرا و فروتن هستند. چرا که خداوند به شما به میزان مشخصی ایمان عطاء کرده است.( رومیان 12 : 3 را مطالعه کنید
زیرا او مکان مشخصی برای شما در بدن مسیح در نظر گرفته است. ایمانی که به شما عطاء شده برای جایگاه تان در بدن به طور خاص طراحی شده است. اگر خداوند می خواهد که شما دست باشید او به شما ایمانی که دست نیاز دارد را عطاء می کند اگر از شما می خواهد که گوش باشید به شما ایمان گوش بودن را عطاء می کند. اگر او بخواهد که انگشت باشید به شما ایمانی که انگشت احتیاج دارد عطاء می کند. اما اگر شما یک انگشت هستید و سعی می کنید بینی باشید در آن صورت عدم هماهنگی بین ایمان و عمل شما ایجاد خواهد شد. این به آن دلیل نیست که شما به اندازۀ کافی ایمان ندارید خیر . بلکه به این دلیل است سعی می کنید ایمانی از خود ارائه دهید که در واقع برای آن در نظر گرفته نشده اید. این ایمان برای کار و مکان مشخصی که شما به عنوان عضوی از بدن مسیح دارید در نظر گرفته شده است. دست من به عنوان یک دست کار خود را به صورت عالی انجام می دهد. کتاب مقدس ام را باز می کند صفحه هات را ورق می زند. تقریبا هر چه را از او می خواهم انجام می دهد اما اگر این کارها را بخواهم با پای خود انجام دهم به مشکل بر می خورم. اما اگر هموارۀ برای داشتن ایمان در تلاش و کشمکش هستید شاید شما سعی در انجام کار اشتباهی دارید. ممکن است شما دست باشید و سعی کنید کار پا را انجام دهید و یا پا باشید وسعی کنید کار دست را انجام دهید این یکی از روش های خداوند است، برای اینکه بتواند شما را به سوی جایگاه حقیقی تان هدایت کند
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود قرار داده ای. اعلام می کنم که خداوند مرا به سوی جایگاه مشخصی از بدن مسیح هدایت می کند. زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم. آمین