ما به یکدیگر نیاز داریم
من عضو بدن مسیح هستم
پولس در افسسیان 1 : 22 – 23 تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائه می دهد. پولس این تصویر در را اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید
” بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید . ” ( اول قرنتیان 27:12
او مثالهای مختلفی از بدن فیزیکی ما ارائه می دهد تا بر این حقیقت تاکید نماید که ما به عنوان مسیحیان به یکدیگر نیاز داریم. کامل ترین و معتبرترین تصویر کلیسا به عنوان بدن مسیح در افسسیان آمده است. در این تشبیه می بینیم که پولس به طور خاص دربارۀ مسیحیان به عنوان یک جمع سخن می گوید. ظاهراً او در اینجا به هیچ نکته ای که فردی باشد اشاره ای نمی کند. ( افسسیان 1 : 3 – 12 را مطالعه کنید. ) زمانی که با دقت بقیۀ صفحات رسالۀ افسسیان را می خوانیم در می یابیم که این پیغام از ابتدا تا انتهای رساله تأیید می شود. در این رساله هیچ وعده و هیچ دعایی برای شخص خاصی نمی شود. تنها در 6 آیه آخر یک استثنای کوتاهی وجود دارد. پولس رساله ای خود را با درخواست دعا برای خود به پایان می رساند
تمرکز بر بدن مسیح به عنوان یک کل در افسسیان6 : 10 – 18 به اوج خود می رسد جایی که پولس درباره نبرد روحانی سخن می گوید. در آیه 12 تمام واژه های کلیدی به صورت جمع هستند. هم آن واژه هایی که درباره قوم خدا هستند و هم آن واژه هایی که برای نیروهای مخالف بکار می روند. ما علیه قدرت ها ، ریاست ها ، خداوند گاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جای های آسمانی می جنگیم. بنابراین نبرد روحانی، نبردی شخصی نیست بلکه نبردی بزرگ با نیروهای تاریکی است. در این نبرد جایی برای کماندارهای تنهائی که هر کدام اهداف شخصی خود را دنبال می کنند وجود ندارد. برای کسب پیروزی قوم خداوند باید به صورت هماهنگ با یکدیگرعمل نمایند. برای این کار لازم است که قوم خدا با نظم و آمادگی لازم و با اقتدار کتاب مقدسی به پیش بروند
عیسی جان از تو متشکرم که مرا عضو بدن خود قرار داده ای. اعلام می کنم که من تنها نیستم بلکه من در کنار بقیۀ اعضای بدن مسیح ایستاده ام. زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم. آمین