تولد و فرزند خواندگی
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم
زمانی که شما عیسی مسیح را می پذیرید تبدیل به فرزند خداوند می شوید و در ادامه طبیعت او را نیز دریافت می کنید. طبیعتی که می داند باید خداوند را پدر ” بابا ” صدا کند. این رابطه ای است بسیار طبیعی. در رساله رومیان پولس به دو موضوع اصلی اشاره می کند. تولد و پسر خواندگی . این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه نگیرید آنها دو معنی متفاوت دارند. تولد طبیعتی را در ما ایجاد می کند و فرزند خواندگی به ما جایگاه قانونی می بخشد. خداوند آنقدر نیکو است که هر دوی این چیز ها را می بخشد. هم تولد و هم فرزند خواندگی را. هر یک از این دو موضوع برکاتی مجزا دارند. این موضوع در آیین و رسومی که در امپراطوری روم وجود داشت دیده می شود. در زمان پولس برای امپراطورهای رومی داشتن فرزندان بسیار امری غیر معقول بود. اما زمانی که یک فرزند به عنوان جانشین برگزیده می شد امپراتور او را مشخص می کرد تا پسر برگزیده باشد و سپس همۀ حقوق قانونی امپراطور به او واگذار می شد. هدف این بود که آن پسر از وراثت قانونی و تضمین شده ای برخوردار باشد. ما در زمان توبه تولد تازه می یابیم و آن زمان است که طبیعت عیسی را دریافت می کنیم. اما در زمان تعمید روح القدس ما برگزیده می شویم و بهترین وکیل مدافع آسمان در ما جسم می پوشد و به ما این تضمین را می دهد که ما فرزندان خداوند هستیم. این تضمین دریافت ارث است. آیا معنای این مطلب را درک می کنید ؟ درست همانند امپراطوران رومی پسر طبیعت پسر را دارد ولی برای دریافت ارث او باید انتخاب شود
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که از طریق تولد و فرزند خواندگی من از جایگاه طبیعی و قانونی خود برخوردار شده ام و روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین