روح پسر خواندگی
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم
” زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید . بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ” ابا ، پدر ” ( رومیان 8 : 14 – 15
” ابا ” واژه ای آرامی یا عبری است که معمولاً برای عبارت ” بابا ” از آن استفاده می شود. یک کودک اسرائیلی پدر خود را ” ابا ” صدا می کند. از آنجا که ما روح پسر خواندگی را داریم پس این حق را داریم که خداوند را «ابا، پدر و باباِ» بخوانیم . پولس به ما می گوید ما دو گزینه بیشتر نداریم می توانیم توسط روح خداوند هدایت شویم یا می توانیم برده باقی بمانیم. روح بردگی ما را به سوی ترس و مجازات هدایت می کند اما روح پسرخواندگی ما را به عنوان فرزندان خداوند هدایت می کند. واژۀ یونانی که به پسر ترجمه شده نشان دهندۀ یک پسر بالغ است. زمانی که شما تولد تازه را از طریق روح خداوند دریافت می کنید شما فرزند خدا می گردید. اما زمانی که توسط روح خداوند هدایت می شوید تبدیل به پسران یا دختران بالغ خداوند می شوید. راهی که به بلوغ می انجامد آن راهی است که شخص توسط روح القدس هدایت می شود. آنان که توسط روح القدس هدایت می شوند دیگر تحت تاثیر روح بردگی نیستند. همانطور که پولس در غلاطیان 18:5 می گوید : “اما اگر از روح هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود “. برای اینکه به فرزند یا دختر بالغ خداوند تبدیل شوید باید توسط روح القدس هدایت شوید اما به یاد داشته باشید اگر شما توسط روح القدس هدایت می شوید دیگر تحت شریعت نیستید. این آزادی است که ما کسب کرده ایم. آزادی نه برای انجام شرارت ، بلکه برای محبت کردن. انگیزۀ ما برای خدمت ، محبت کردن به عیسی است و این قوی ترین انگیزه ای است که در دنیا وجود دارد. این انگیزه حتی زمانی که ترس پاسخ نمی دهد در زندگی ما عمل می کند. این آن چیزی است که خداوند ما را به سوی آن هدایت می کند. این آن چیزی است که ما را تبدیل به پسران و دختران بالغ خداوند می گرداند. این نتیجۀ آزاد شدن از شریعت است
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم .اعلام می کنم که دیگر تحت اسارت روح بردگی نیستم .من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین