کمک به برگزیدگان خداوند
عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم
من و همسرم یک بار درگیر کمک به دو زن یهودی شدیم که از اتحادیه جماهیر شوروی فرار کرده بودند. این دو زن به کمک و مساعدت ما احتیاج داشتند. ما برای کمک به آنها مشکلات و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشتیم و با فیض خداوند نهایتا توانستیم به آنها کمک کنیم. یک بار من درون خود به خاطر کمک به آنها و سختی هایی که به خاطر آنها متحمل شدیم غرغر می کردم. روز گرمی بود و من از تپه ای بالا می رفتم. اگر چه این دو زن همیشه نسبت به ما مهربان بودند اما من فکر می کردم مسیری که ما به خاطر آنها می پیمائیم بسیار وحشتناک است. در همان لحظه خداوند این آیه را به من یادآوری کرد
” پس همه چیز را بهخاطر برگزیدگان تحمل میکنم تا آنان نیز نجاتی را که در مسیحْ عیساست، با جلال جاودانی بهدست آورند” ( دوم تیموتائوس 2 :10
پس از آن تجربه دیدم دیدگاهی که من به خاطر این دو زن دارم بسیار دور از چیزی است که عیسی بر صلیب به خاطر من بر خود گرفت. ناراحتی که من به خاطر آنها تحمل می کردم حتی قابل مقایسه با آنچه عیسی برای من تقبل کرد، نبود. هدف او کمک به برگزیدگان خدا بود تا آن ها نیز بتواند وارد نجات و جلال ابدی شوند. ما باید بیشتر در مورد واژه جلال فکر کنیم. زیرا جلال مقصد و هدف ما است. اگر برای دریافت آن جلال بهایی باید پرداخت شود باور داشته باشید که ارزشش را دارد. شاید گاهی ما خوانده شویم تا ما دو بت راحتی و استراحت را در زندگی مان بشکنیم و آنها را کنار بگذاریم. اگر تنها روزی می توانستیم ببینیم که بهای دشواری و فداکاری ما چیست می فهمیدیم که افراد بسیاری به خاطر آنچه ما انجام می دهیم شریک آن جلال می گردند. این انگیزه عیسی بود. او این کار را به خاطر خود انجام نداد بلکه تا بتواند فرزندان بسیاری را وارد آن جلال کند
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که من دو بت راحتی و استراحت را می شکنم. همانطور که عیسی این کار را کرد تا برگزیدگان خداوند را به نجات دعوت کند. چونکه عیسی شرم مرا متحمل شد تا بتوانم در جلال او سهیم باشم .آمین