خود را مصلوب شده بدانید
بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
اگر ما می خواهیم به عیسی متعهد بمانیم باید خود را نیز مانند او مصلوب شده بدانیم و به مکانی برویم که او مصلوب شد. داشتن این تعهد مستلزم حذف دو چیز از زندگی ماست. راضی نگاه داشتن خود و دنیا
” ای برادران با هم از من سرمشق بگیرید و توجه خود را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگوئی که در ما سراغ دارید رفتار می کنند . زیرا همان گونه که بارها به شما گفته ام و اکنون نیز اشکریزان تکرار می کنم بسیاری چون دشمنان صلیب رفتار می کنند . عاقبت چنین کسانی هلاکت است . خدای آنان شکمشان است و به چیز های ننگ آور مباهات می کنند و افکارشان معطوف به امور زمینی است . ” ( فیلیپیان 3 : 17 -19
پولس در مورد افرادی صحبت می کند که اعتراف می کردند مسیحی هستند اما در واقع دشمنان صلیب بودن و فقط ادعا می کردند که پیروان مسیح هستند. توجه آنها معطوف به خودشان بود و به چیز های زمینی فکر می کردند. اصول صلیب یعنی مرگ نسبت به خود و هر چه که به جسم تعلق دارد و این نکته در زندگی این افراد وجود نداشت. امروزه نیز در کلیسا بسیاری از مردم ادعا می کنند که با مسیح متحد هستند اما صلیب او را رد می کنند. عاقبت آنها هلاکت است. در زمان مصلوب کردن نفس خود به همراه عیسی کار دیگری نیز باید انجام دهیم و آن این است که سعی نکنیم دنیا را راضی نگاه داریم. یعقوب این واژه های تند را به ایمانداران می نویسد
” ای زناکاران آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست ؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشکن خدا می سازد . ” ( یعقوب 4 : 4
یعقوب این افراد را زنا کار می نامد. زمانی که فردی تبدیل به عروس مسیح می شود یعنی کلیسا ، این عنوان تعهدی برای او در پی دارد. قلب عروس باید متعلق به یک نفر باشد و کاملاً متعهد و وقف شده به داماد باشد. زمانی که عشق به این دنیا سرسپردگی ما به عیسی را مخدوش می کند در آن زمان ما زنا کاران روحانی محسوب می شویم. اگر ما نسبت به داماد یعنی عیسی مسیح وفادار نمانیم در واقع زنا کرده ایم. دوستی با این دنیا یعنی مرتکب شدن زنای روحانی
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. اعلام می کنم که من این اصل صلیب را در زندگیم به کار می برم. مرگ نسبت به خود و امور جسمانی. زیرا من باید نزد او بیرون از اردوگاه بروم. آمین