برکات بی حد و حصر بخشش
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
نوع بخششی که ما احتیاج داریم و تنها می توانیم آن را از سوی خداوند دریافت کنیم بخشش عام اوست. زمانی که بخشش خداوند شامل حال ما می شود شاهد برکات بسیاری خواهیم بود. این حقیقت شاید به بهترین و شیواترین صورت در مزمور 32 بیان شده است
” خوشابحال آن که عصیانش آمرزیده شد و گناهانش پوشاینده گردید خوشابحال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد .” ( آیات 1 – 2
در زبان عبری این گونه آمده : ” دلایل بسیاری وجود دارد که باید به این اشخاص خوشابحال گفت ، اشخاصی که عصیانشان آمرزیده شده و گناهانشان پوشانیده شده است ” و این بدان معنا است که برکات بی شماری به همراه بخشش خداوند شامل حال ما می شود.دقت داشته باشیم که کتاب مقدس به طور واضح می گوید همه ما به بخشش خداوند نیازمندیم و هیچ استثنایی هم در این باره وجود ندارد. در مزمور دیگری داود می گوید : هیچ انسان بی گناهی وجود ندارد و همه ما گناه کاریم، بنابراین همه ما به بخشش نیازمندیم. مسئله این نیست که آیا ما به بخشش نیاز داریم یا خیر بلکه مسئله این است که آیا آن را دریافت می کنیم یا خیر
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که به بخشش تو نیازمندم و زمانی که این بخشش نصیب من می شود برکات بسیاری به زندگی من وارد می شود. زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین