پیشینه ای پاک
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
یکی از جنبه های شگفت انگیز طبیعت خداوند این است که او ما را تمام و کمال می بخشد. کتاب میکای نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند.” کیست خداوند همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده میراث خویش در می گذرد ؟ خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد. بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد . تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند .” ( میکا 7 : 18 – 19 ) آیا این زیبا نیست؟ همه کارهای اشتباهی که ما تا کنون انجام داده ایم یعنی هر چیزی که می تواند در ما احساس گناه ایجاد کند و هر ادعایی که دشمن می تواند علیه ما داشته باشد ، به قعر دریا خواهد افکند. شخصی چنین می گوید : زمانی که خداوند گناهان ما را به قعر دریا می اندازد در آن جا تابلویی قرار می دهد که بر آن نوشته شده : ” ماهی گیری ممنوع ! ” تا کسی دیگر نتواند آنچه خداوند دفن نموده را بار دیگر بیرون آورد. اگر خداوند شما را بخشیده پس بخشیده شده هستید. دیگر جای بحثی وجود ندارد. بخشش خداوند کامل است. در اشعیا خداوند به قوم خود چنین می گوید
” من هستم ، آری من هستم که نافرمانی هایت را به خاطر خویشتن محو می سازم و گناهانت را دیگر بار به یاد نمی آورم. ” ( اشعیا 43 : 25
وقتی خداوند ما را می بخشد سابقه گناهان ما محو و پرونده ما پاک می گردد. خداوند حافظه ضعیفی ندارد اما این توانایی را دارد که هر گاه بخواهد چیزی را فراموش کند قطعا به فراموشی سپرده شود. وقتی که او کسی را می بخشد گناه او را نیز فراموش می کند
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم . اعلام می کنم که مرا به طور کامل بخشیده ای و پیشینه گناه آلود مرا محو ساخته و فراموش کرده ای. پس من نیز آنها را فراموش می کنم . زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین