او مجازات شد تا ما آرامی بیابیم
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
به یاد می آورم که با یک فرد یهودی صحبت می کردم و او توضیح می داد که چرا باور ندارد عیسی همان مسیح موعود است.او چنین گفت :" این مرد نمی توانسته مرد خوبی باشد. اگر او مرد خوبی بود خداوند هرگز اجازه نمی داد که این چنین زجر بکشد. " این دقیقا همان چیزی است که اشعیای نبی در مورد عیسی می گوید. " حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او بر خود حمل کرد اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. " ( اشعیا 53 : 4 ) اما در آیه 5 چنین می گوید
" حال آنکه به سبب نا فرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیر های ما له گشت . تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا می یابیم " ( آیه 5
در این دو آیه به دو مبادله اصلی اشاره شده است. مجازات اشتباهات ما بر عیسی آمد تا ما بخشیده شده و آرامش داشته باشیم. تا زمانی که مجازات گناه برداشته نشده بود هیچ امکانی برای داشتن آرامش وجود نداشت. بیائید با هم به متنی دیگر در رساله افسسیان بنگریم که در آن پولس به زیبایی توضیح می دهد که بر صلیب چه اتفاقی افتاد." زیرا که او سلامتی ما است، که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت، و عداوت، یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند. و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کُشت،و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند." ( افسسیان 2 : 14 – 17 ) دقت کنید بر کلمه آرامش تاکید شده است. برای فرد گناهکار تا زمانی که بخشیده نشده هیچ آرامشی وجود ندارد. عیسی مجازات شد تا ما بتوانیم با خداوند مصالحه کرده و بوسیله او بخشیده شویم .( کولسیان 1 : 19 – 20 را نیز مطالعه کنید
خداوندم عیسی از تو متشکرم برای اینکه جانت را بر صلیب برای من فدا کردی. اعلام می کنم که عیسی مجازات شد تا من بتوانم بخشیده شوم وبا او مصالحه داشته باشم . چون عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم. آمین