خداوند منتظر واکنش ما است
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
ایمان دارم که خداوند از قوم ایماندارخود انتظار دارد که در رابطه با آنچه وی در اسرائیل و خاورمیانه انجام می دهد واکنش مناسبی نشان دهد. به ما این اجازه داده نشده که در حالتی خنثی و بی تفاوت و منفعل باقی بمانیم. خداوند از ما پاسخ می طلبد. در کتاب ارمیا خداوند به ما فرمان می دهد که چه کاری انجام دهیم
" خداوند چنین می فرماید : به جهت یعقوب بانگ شادی سر دهید برای سر آمد قومها فریاد بر آورید ندا در دهید و بستائید و بگوئید ای خداوند قوم خود را نجات ده باقیماندگان اسرائیل را . اینک آنان را از سرزمین شمال خواهم آورد و از کرانه های زمین جمع خواهم کرد . همراه شان کوران و لنگان آبستنان و زنان زائو خواهند بود آری جماعتی عظیم بدین مکان باز خواهند گشت . " ( ارمیا 31 : 7 – 8
در ترجمه NAS از کتاب مقدس در آیه 7 این کلمات بکار رفته است. " اعلام کنید، جلال دهید و بگوئید"زمانی که این دو ترجمه یعنی NIVو NAS را با هم ادغام می کنم در می یابم که خداوند از ما پنج واکنش انتظار دارد همه این واکنش ها کاملاً آگاهانه هستند. " سرود بخوانید، فریاد بزنید، جلال دهید، اعلام کنید و بگوئید ( دعا کنید ) ". اما ما نسبت به چه چیزی باید واکنش نشان دهیم؟ ما به جمع شدن دوباره بازماندگان یهود واکنش نشان می دهیم.اما این فرمان خطاب به چه کسی است؟ کلیسا. ما باور داریم که کتاب مقدس کلام خدا است و باید از آن اطاعت کنیم و خداوند از ما می خواهد که برای اسرائیل شفاعت کنیم.او چنین می گوید : " من قوم خود را احیا می کنم من آنها را گرد هم می آورم و از شما می خواهم که با من بوسیله دعاهایتان متحد شوید ." فکر می کنم که ما باید به این مطلب به عنوان یکی از حقایق اسرار آمیز طبیعت خداوند نگاه کنیم. بدان معنا که وقتی او در نظر می گیرد کاری را انجام دهد به قوم خود می گوید دعا کنید تا من این کار را انجام دهم. به عبارتی دیگر او چنین می گوید هدف من این است ولی تا شما دعا نکنید این هدف محقق نخواهد شد. به عنوان مسیحیان ما مسئولیت بزرگی بر دوش داریم و آن این است که ما نیز متعهد و وفادار به آن وعده ای باشیم که خداوند می خواهد در تاریخ محقق کند
خداوندا از تو تشکر می کنم که تو نسبت به قوم خود اسرائیل وفادر هستی. من هم اکنون برای آن ملت شفاعت می کنم. اعلام می کنم که خداوند قوم خود را احیا کرده و آن ها را گرد هم می آورد. من با دیگر ایمانداران در دعا متحد می شوم. چون خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. آمین