شجاعتی که از عادل شمردگی سرچشمه می گیرد
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
خداوند افرادی را که عادل و پارسا نیستند، پارسا می گرداند. این کلام خداوند است و من به آن ایمان دارم . بیائید به آیه ساده ای نگاه کنیم که تائیدی بر این حقیقت است : ” او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم . ” ( اول قرنتیان 5 : 21 ) در این آیه می خواهم به جای ضمایر اسمهایی را جایگزین کنم :” خدا عیسی را که گناه را نشناخت برای من و تو گناه ساخت تا ما در عیسی پارسایی خدا شویم . ” در این قسمت تبادلی پیچیده رخ می دهد.عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما به خاطر عادل بودن او عادل شمرده شویم . این عدالت از طریق ایمان به خون او برای ما حاصل می شود .عدالت نتایج قابل مشاهده، فوری و قطعی دارد . بیائید یکی از این نتایج که در کلام خدا بدان اشاره شده است را بررسی کنیم . در واقع روش زندگی ما، دیدگاهای ما، روابط ما ، ثمر بخشی زندگی ما و اعمالی که برای خدمت انجام می دهیم همه وهمه به آن بستگی دارد که چقدر متوجه این حقیقت شده ایم که ما از طریق او عادل شمرده شده ایم . ما در امثال 28 : 1 می خوانیم ” شریران می گریزند حتی آنگاه که تعقیب کننده ای نیست اما پارسایان همچون شیر شجاعند . “امروزه بسیاری از مسیحیان شجاعت لازم را ندارند . آنها کمرو و تدافعی هستند و زمانی که با شریر یا دنیای شرارت روبرو می شوند عقب نشینی می کنند. ریشه اصلی این مشکل در آنجا است که آن ها به این حقیقت که در حضور خداوند عادل شمرده شده اند ایمان ندارند و باور ندارند که به همان اندازه که عیسی در حضور پدر عادل است آنها نیز عادل محسوب می شوند. زمانی که ما قدر این حقیقت را در زندگی خود بدانیم جسارت وشجاعت لازم را بدست خواهیم آورد
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که به خاطر عدالت او است که عادل شمرده می شوم و با ایمان و جسارتی که درک حقیقت عادل شمردگی برایم به ارمغان آورده قدم بر می دارم . از طریق خون عیسی عادل شمرده شده و پارسا گشته ام چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ام .آمین