به رایگان پارسا شمرده شده ایم
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
” اما به فیض او به واسطه آن بهایی رهایی که در مسیح عیسی است به رایگان پارسا شمرده می شوند . ” ( رومیان 3 : 24 – 25
بسیار خوشحال هستم که واژه رایگان در این متن آمده است. مشکل افراد مذهبی این است که همواره سعی می کنند با تلاش خود نجات را حاصل کنند و هرگز هم موفق نمی شوند. آنها هرگز آرام نمی شوند. هرگز از شرایط خود راضی نیستند زیرا فکر می کنند باید کمی بیشتر برای عادل شدن خود تلاش کنند و این تلاش آنها هرگز نتیجه نمی دهد. ما تنها از طریق ایمان به خون عیسی است که عادل شمرده می شویم. بیائید به رومیان 4 :4 نگاه کنیم. ” اما کسی که کار می کند ( فرد مذهبی ) مزدش حق او شمرده می شود نه هدیه . ” بسیاری از مردم فکر می کنند اگر درست زندگی کنند و به وظایف خود عمل نمایند خداوند مدیون است که آن ها را عادل و پارسا بشمارد خداوند به آن ها بدهکار است و این نتایج حق آن ها است. اما واقعیت مسلم این است که خداوند هیچ چیزی به هیچ کسی مدیون نیست. به آیه 5 توجه کنید . ” اما آن که کاری نمی کند بلکه به خدایی توکل می دارد که بی دینان را پارسا می شمارد ایمان او برایش پارسایی به شمار می آید.” اولین کاری که باید بکنید این است که از تلاش انسانی برای بدست آوردن عدالت دست بکشید. دست از تلاش برای کمی بهتر بودن بردارید. مدتی همه این کارها را متوقف کنید . تنها کاری که باید انجام دهیم این است که ایمان داشته باشیم به همین سادگی. در غیر این صورت هرگز موفق نخواهیم شد در حضور خداوند در عدالت بایستیم
ای خداوند به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که توسط فیض او به رایگان پارسا شمرده شده ام . من بر او که مرا عادل می سازد ایمان دارم و ایمانم برایم پارسایی محسوب می شود. از طریق خون عیسی عادل شمرده شده و پارسا گشته ام چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ام .آمین