بی تزلزل
بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم
عبرانیان 3 : 1 ما را پند می دهد که اعترافی صحیح داشته باشیم و سپس در عبرانیان 4 : 14 به ما گفته می شود که اعتراف خود را استوار نگاه داریم. وقتی که کتاب مقدس عیسی را کاهن اعظم ما می خواند فوراً در می یابیم که با اعتراف ما است که خدمت او به یاری ما می آید. ما برای استوار نگاه داشتن اعتراف مان نباید آنچه گفته ایم را تغییر دهیم بلکه باید سخنانی که از زبان ما خارج می شود با کلام خداوند مطابقت داشته باشد. عبرانیان 10 : 23 مرحله ای که هم اکنون در حال بررسی اش هستیم چنین می گوید
" بیائید بی تزلزل اعترافمان را استوار نگاه داریم
به آنچه در این قسمت اضافه شده نگاه کنید " بی تزلزل ". اگر به این متن از عبرانیان نگاه کنیم و به ترتیبی که در آن وجود دارد دقت کنیم در می یابیم که در ارتباط با اعتراف ما سه مرحله متوالی وجود دارند. ابتدا ما اعتراف خود را انجام می دهیم. دوم پس از آنکه اعتراف کردیم آن را استوار نگاه می داریم و تغییرش نمی دهیم و سوم ما آن را بی تزلزل استوار نگاه می داریم . چرا واژه بی تزلزل در این متن آمده است ؟ بر اساس منطق و تجربه شخصی برای من این واژه به این معنا است که وقتی اعتراف صحیحی انجام می دهیم با عکس العمل نیرو های تاریکی روبرو می شویم و نیروهای تاریکی بر علیه ما بر می خیزند و با وجود اینکه اعتراف صحیحی انجام داده ایم و آن را استوار نگاه داشته ایم باز زمان هایی می رسد که گویی نیروهای شیطانی و قدرتهای تاریکی می خواهند بر ما غلبه یابند. وسوسه ای که اینجا وجود دارد این است که اعتراف خود را رها کنیم. اما نویسنده می گوید که آنرا رها نکنید بلکه آنرا استوار نگاه دارید و آن هم بی تزلزل. هر چه شرایط تاریک تر باشد و هر چه مشکل بزرگتر بی تزلزل نگاه داشتن امید مان مهمتر است. خداوند امین و به کلام خود وفادار است. عیسی کاهن اعظم ماست و اگر ما اعتراف خود را بی تزلزل و استوار نگاه داریم او نیز کار خود را به عنوان کاهن اعظم ما انجام خواهد داد
خداوندا از تو متشکرم که تو وفادار هستی و به من امید می بخشی . من اعلام می کنم که اعتراف خود را انجام داده آنرا تغییر نمی دهم و آنرا بی تزلزل استوار نگاه خواهم داشت . باید اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارم . آمین