شهادت شخصی
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
” در او، ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،” ( افسسیان 1 : 7
با تفکر در این آیه درمی یابیم که چگونه باید خون پر بهای مسیح را با گل زوفای شهادت و اعلام شخصی خود، بنا بر شرایطی که در آن قرار داریم به کار گیریم. این آیه به دو چیز اشاره می کند : فدیه و رهایی از گناهان . ثمراتی که در نتیجه قرار گرفتن در مسیح شامل حال ما می شود. به یاد داشته باشید که اگر بیرون از مسیح باشیم این خون برای ما هیچ ثمری نخواهد داشت. در زمان اولین فصح در مصر، خون؛ افرادی که بیرون از خانه هایشان بودند را محافظت نمی کرد. قوم اسرائیل تنها وقتی در خانه بودند امنیت داشتند و تحت محافظت خون قربانی قرار می گرفتند و امروز نیز فقط در مسیح است که ما از بخشش گناهان بهره مند می شویم. آیه ای که در بالا ذکر شده را حفظ هستیم . اگر حتی شب هنگام در اتاقی تاریک مرا از پاهایم آویزان کنند می توانم بدون هیچ مشکلی این آیه را اعتراف کنم. من با این آیه زندگی می کنم. همیشه زوفای خود را در دست نگاه می دارم. باور کنید در زندگی من انگشت شمارند روزهایی که بدون استفاده از این زوفا سپری شده اند. ثمرات اعلام این آیه در زندگیم کاملاً آشکار است
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم . بوسیله زوفای اعلامِ شهادت شخصی خود این خون را در زندگی خود به کار می گیرم و شهادت می دهم که با خون او من نجات یافته ام و گناهانم بخشیده شده اند . زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین