اعترافات صحیح
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
اعتراف را می توانم از طریق مثالی که در کتاب ” از هیچ شرارتی نترسید ” نوشته ناتان شارانسکی بهتر توضیح دهم. شارانسکی یک یهودی بود که در خواست پناهندگیش رد شده بود. شارانسکی مسیحی نبود اما با این وجود KGB (پلیس مخفی شوروی ) او را دستگیر نموده و 9 سال او را زندانی می کند. وقتی داستان او را می خوانم می بینم که KGB با یکی از متداول ترین روش های شیطان عمل می کند. او روشی را انتخاب می کند که در نهایت منجر به پیروزیش می شود. او یک شطرنج باز حرفه ای بود و تصمیم می گیرد که با KGB همان طور عمل کند که با یک حریف در بازی شطرنج روبرو می شود. او این کار را همیشه توسط یک حرکت جلوتر، انجام می دهد. اگر چه او هیچ ایمانی به خداوند نداشت اما در وجود خود به خاطر ریشه های یهودیش از مفهوم خدا تعریفی داشت. بسیاری از دعاهای یهودی با این جمله آغاز می شود ” ای خداوند، پادشاه جهان ” زمانی که از خودآموز عبری استفاده می کرد تصمیم می گیرد که دعایی را بنویسد و در زمان های نیاز آن را تکرار کند. آن دعا در خواستی بود که خداوند با او باشد و خانواده اش را نگاه دارد و او را به اسرائیل باز گرداند. هرگاه تحت فشار قرار می گرفت برای مثال زمانی که بازجویی می شد این دعا را بارها تکرار می کرد. او 9 سال روزی 10 بار این دعا را تکرار کرد. این یعنی بیش از 30 هزار بار. چند نفر مسیحی حاضر هستند که آن دعا را 30 هزار مرتبه تکرار کنند. یکی از اهداف KGB این بود که شارانسکی را مجبور به اعتراف اشتباه کند. اگر او تنها اعتراف می کرد که یک خائن است او را آزاد می کردند ولی او از این کار اجتناب کرد. این نبرد 9 سال طول کشید. با انجام اعترافات صحیح و با تکرار دعای صحیح او برنده شد و پیروز مندانه به اورشلیم بازگشت. چقدر این چیز مرا در مورد تاکتیک هایی که شیطان از آن استفاده می کند تحت تاثیر قرار می دهد. شیطان از هر نوع فشار و دروغی استفاده می کند. تنها به یک دلیل . تا ما را مجبور به اعتراف اشتباه کند. با این حال ما با اعترافی صحیح او را شکست می دهیم
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم که با حفظ اعتراف صحیح من شیطان را شکست می دهم. زیرا من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین