واژه هایی که بر زبان می آورید
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
واژۀ دیگر بجای اعتراف ” شهادت ” است . کتاب مکاشفه 12 :11 چنین می گوید
” آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروزشده اند زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ
با اعتراف به آنچه کلام خداوند در مورد خون عیسی و کاری که آن خون برای ما انجام داده می توان بر شیطان غالب آمد. شهادت دادن بسیار ساده است. شهادت یعنی گفتن آنچه مطابق با کلام خدا است. شهادت ما را نجات می دهد و از ما محفاظت می کند.هر چقدر بر اهمیت آن تاکید کنم باز هم کم است. نویسندۀ عبرانیان عیسی را کاهن اعظم اعترافات ما می داند .(عبرانیان 3 :1 ) اعتراف از لحاظ لغوی به معنای ” گفتن همان چیز” است. اعتراف یعنی گفتن همان چیزهایی که خداوند در کلام خود به ما گفته است. واژه هایی که بر زبان می آوریم مطابق با آن چیزی است کلام خداوند می گوید. تنها زمانی که ما اعتراف صحیح انجام دهیم عیسی می تواند وکیل مدافع ما باشد. ما این را شهادت بنامیم یا اعتراف مهم این است که بتوانیم از طریق آن نجات را دریافت کنیم. عیسی چنین گفت
“زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید ” (متی 12 :37
ما با واژه هایی که می گوئیم تقدیر خود را رقم می زنیم. یعقوب می گوید که زبان ما همانند سکان کشتی است. با اینکه سکان قسمت کوچکی از کشتی است اما دقیقا مشخص می کنند که کشتی به کدام سو باید حرکت کند. همین طور نحوۀ استفاده از زبانمان مشخص می کند مسیر زندگی مان کدام سو است. ما می توانیم آنچه صحیح است را بگوئیم و اجازه دهیم واژه های زبان مان با کلام خداوند هم مسیر باشند یا می توانیم آنچه اشتباه است را بگوئیم و باعث شویم زندگی مان از مسیر خود منحرف شود. ما یا با امنیت کامل به لنگر گاه خواهیم رسید یا به خاطر نحوۀ استفاده اشتباه از زبان مان کشتی شکسته خواهیم شد
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعتراف ما هستی. اعلام می کنم که با خون بره و کلام شهادت بر دشمن چیره شده ام و من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین