وکیل مدافع ما
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
عیسی کاهن اعظم اعتراف ماست ( عبرانیان 3 :1 ) با اعتراف ما است که عیسی کار کهانت برای ما را آغاز می کند. اما نقطۀ مقابل این نیز متأسفانه صحت دارد. اگر ما اعترافی نکنیم کاهن اعظمی نیز نداریم. این بدان معنا نیست که عیسی از کهانت اعظم خود دست بکشد بلکه ما با این کار این فرصت را به او نمی دهیم که به عنوان کاهن اعظم به خدمت خود وارد شود. او کاهن اعظم اعتراف ماست. اگر ما واژه های صحیح ایمان را بر زبان خود جاری کنیم واژه هایی که بر طبق کلام خداوند هستند در آن زمان است که عیسی تا ابد خود را موظف می داند مراقب ما باشد تا هرگز خجل نشویم و باعث می شود تا ما همواره آن چه را اعتراف می کنیم تجربه کنیم. اما اگر ما اعتراف نکنیم و لبانمان را به سوی کاهن اعظم باز نکنیم او در آسمان چیزی ندارد که از سوی ما بازگو نماید. بیاید به متن کتاب عبرانیان توجه کنیم و سپس در خواهیم یافت که اعتراف صحیح از چه اهمیتی برخوردار است
"پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم " (عبرانیان 4 :14
اصل اعتراف صحیح در کتاب مقدس از جایگاه مهمی برخوردار است و در تجربۀ نجات ما نیز بسیار مهم است. در واقع هیچ نجاتی بدون اعتراف مثبت وجود ندارد
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم زمانی که با ایمان دهان خود را باز کرده و آنچه در کتاب مقدس آمده را اعتراف می کنم عیسی خود را تا به ابد موظف می داند تا آنچه که من اعتراف می کنم را به من عطا نماید. من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم . آمین