عجیب و مهیب ساخته شده ایم
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
” زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته ام . اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . ” ( مزامیر 139 : 13 – 14
به عبارت دیگر داود به خداوند چنین می گوید : ” زمانی که هنوز در رحم مادرم بودم تو در کنارم بودی و مرا طراحی می کردی . ” نمی دانم چقدر از اینکه عجیب و مهیب ساخته شده ایم خبر داریم . زمانی که به فرآیند خلقت بدنم می اندیشم ترس و شگفتی وجودم را در بر می گیرد. من عجیب و مهیب ساخته شده ام. بنابراین نسبت به عملکرد بدنم مسئول هستم
امروزه کامپیوتر جزو لاینفک زندگی ماشینی است. ابزاری عالی با کاربرد های بسیار. اما می خواهم به این نکته اشاره کنم که عمل کرد بی نظیر کامپیوترهایی که تا کنون دیده ام در مقابل عمل کرد و پیچیدگی بدن ما هیچ هستند. بسیاری از مسیحیان به کامپیوتر های خود بسیار بیشتر از بدنشان اهمیت می دهند . به هر حال اگر کامپیوتر ما زمین بخورد یا خراب شود و یا از کار بیافتد ، با کمی پول می توانیم بهتر از آن را تهیه کنیم. اما زمانی که بدن انسان از کار بیافتد درست مانند خراب شدن کامل یک کامپیوتر به معنی فرا رسیدن آخر عمر آن است و هیچ کار دیگری نمی توان برای تعمیر آن انجام داد
خداوندا تو را شکر می کنم برای خون عیسی و کار روح القدس . با ترس و بُهت اعلام می کنم که من عجیب و مهیب ساخته شده ام . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین