از خود خالی شوید
بیائید به فکر یکدیگر باشیم
در فیلیپیان باب 2 پولس می گوید که ما باید از روش عیسی پیروی کنیم. تفکرما، روی کرد ما را مشخص می کند و روی کرد ما نتیجه را.ما باید این طرز فکر را در خود بپرورانیم
” همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت.او که همذات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست. بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان در آمد . ” ( فیلیپیان 2 : 5 – 7
واژه یونانی که به غلام ترجمه شده به معنای ” اسیر” است. بنابراین ما می بینم که عیسی که خدا بود خود را خالی کرد و حتی حاظر شد تا حد یک غلام تنزل یابد یعنی یک اسیر. ما باید از طرز فکر او پیروی کنیم. پولس در رساله غلاطیان متنی را در راستای همین متن به نگارش در می آورد
” ای برادران شما به آزادی فرا خوانده شده اید اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید. بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود و آن اینکه همسایه خود را چون خویشتن محبت کن . ” ( غلاطیان 5 : 13 و14
وقتی ما نگران دیگران هستیم این طریقی است که بوسیله آن می توانیم خود را از اسارت جسم حفظ کنیم و مانع از رشد خود خواهی شویم. ما باید یکدیگر را در محبت خدمت کنیم. من ایمان دارم که امروزه روح القدس به قوم خداوند تاکید می کند که باید طرز فکری سرشار از محبت و عاری از خود خواهی داشته باشند. بسیاری از افراد درباره خدمت به خداوند سخن می گویند اما هرگز به ایمانداران اطراف خود توجه نمی کنند. من نمی دانم اگر شما خواهان خدمت به ایمانداران دیگر نیستید چگونه می توانید واقعاً خداوند را خدمت کنید. زیرا خداوند از طریق اعضای بدن خود به نزد ما می آید. طرز فکر ما نسبت به این اعضا واقعاً همان طرز فکری باید باشد که خداوند نسبت به دیگران دارد
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی که به دیگران محبت کنم. اعلام می کنم که من به ایمانداران اطراف خود خدمت می کنم و این را روشی می دانم برای خدمت به خداوند. من باید به فکر دیگران باشم .آمین