بهترین محصول
بیائید به فکر یکدیگر باشیم
” و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام عمل نیکو بر انگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانچه بعضی را عادت شده است . بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم .به خصوص اکنون که شاهد نزدیک تر شدن آن روز هستید . ” ( عبراینان 10 :24 – 25
اکنون به هشتمین بیائید در عبرانیان نگاه می کنیم که در متن بالا آمده است. در برخی از ترجمه های انگلیسی چنین نوشته: ” بیائید در فکر آن باشیم که چگونه یکدیگر را برانگیزانیم ” اما در این ترجمه می گوید : ” بیائید در فکر یکدیگر باشیم و ببینیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام کارهای نیکو برانگیزانیم. ” این تفسیر به موضوع اعلام این هفته اشاره می کند که ما باید به فکر دیگران باشیم. ما باید به فکر یکدیگر باشیم و همواره سعی کنیم یکدیگر را به سوی بهترین ها هدایت کنیم. امروزه بسیاری از مردم در زندان افکار خود گرفتار و غمگینند و از آرامش واقعی لذت نمی برند. در واقع هر چه شما بیشتر نگران خود باشید و سعی کنید خود را راضی کنید مشکلات بیشتری خواهید داشت. یکی از روش های کتاب مقدس برای آزاد شدن از این زندان این است که برای لحظه ای از نگرانی های خود دست بکشید و به مشکلات دیگر ایمانداران فکر کنید. باید از الگوی عیسی پیروی کرده و نصیحت پولس را در زندگی مان بکار گیریم
“هیچ کاری را از سر جاه طلبی و تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید . هیچ یک ازشما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز بیاندیشد. ” ( فیلیپیان 2 : 3 -4
نقطه مقابل نگران دیگران بودن این است که فرد تنها به فکر خود باشد
خداوندا از تو متشکرم که کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم که بیشتر از اینکه نگران خود باشم نگران دیگران هستم. من باید به فکر دیگران باشم. آمین