حیاتی زیاده
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
عیسی خود را شبان نیکو می خواند. ( یوحنا 10 : 11 و 14 را مطالعه کنید .) کاری که یک شبان بنا بر آنچه در مزامیر 23 آمده انجام می دهد را می توان در یک عبارت زیبا خلاصه نمود و آن عبارتست از دادن امنیت کامل به گوسفندان. اما به یاد داشته باشید که آنچه شبان برای ما تدارک می بیند بنا بر مقیاسی است که ما تعهدات خود را انجام می دهیم. زمانی که سرسپردگی ما کامل است امنیت ما نیز کامل است. اما زمانی که سرسپردگی ما محدود است در آن صورت نمی توانیم از امنیت کاملی که عیسی به ما می تواند عطا می کند بهره مند شویم. با نگاه به سخنان عیسی در عهد جدید می توانیم تصویری واضح تری از عهد عتیق داشته باشیم
" دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهرهمند شوند. " ( یوحنا 10 : 10
تا شما بتوانید حیات داشته باشید حیاتی نه محدود و نه گذرا بلکه حیاتی به فراوانی. حیاتی که لبریز شده است. حیات برای همه جنبه های وجود ما. حیاتی که می تواند فراتر از هر چالش و فشاری که علیه ما قد علم می کند باشد.سپس کمی جلوتر عیسی این عبارت را بکار می برد. " حیات ابدی " " گوسفندان من به صدای من گوش فرامیدهند؛ من آنها را میشناسم و آنها از پی من میآیند. من به آنها حیات جاویدان میبخشم، و بهیقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود." ( یوحنا 10 : 27 و 28 ) به عبارت کلیدی این آیه توجه کنید . من به آنها حیات جاودان می بخشم و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد. با نگاه به این متن در می یابیم که عیسی آمد تا ما حیات جاودان داشته باشیم حیاتی که فراتر از حیات این دنیا است. حیاتی که تا ابد ادامه خواهد داشت. یک بار جملۀ هوشمندانه ای از کسی شنیدم که چنین می گفت : " ایمان دارم که به همان مدت که خداوند زندگی می کند زندگی خواهم کرد. زیرا خداوند تبدیل به حیات من شده است . " این آن نوع حیاتی است که عیسی برای عطا کردن آن به زمین آمد یعنی حیات خودش . حیاتی که تا ابد باقی خواهد ماند
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. بوسیله مرگ تو حیات جاودانی را به فراوانی دارم. زیرا عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات او سهیم گردم. آمین