تبادل کامل
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
" همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد . " ( اشعیا 53 : 6

خلاصه این متن را می توانیم در یک کلمه بیان کرد. " سرکشی ." این گناه متداول تمامی نسل بشر است. این نبی چنین ادامه می دهد. " اما خداوند تقصیرهای جمیع ما را بر وی نهاد " ( آیه 6 ) واژه تقصیرها ( در زبان عبری ) به معنای سرکشی و طغیان است و همچین به معنای مجازات سرکشی و نتایج شرارت باری است که از سرکشی حاصل می شود. اما جانشین ما ، آن آدم آخر جریمۀ سرکشی ما نتایج شرارت بار آنرا بر صلیب بر خود گرفت. اگر ما بتوانیم مفهوم این حقیقت را درک کنیم این همان مجوز ورود به گنجینه خداوند است. مبادله چنین انجام شد. تمام نتایج سرکشی ما بر عیسی آمد تا ما بتوانیم بخاطر اطاعت کامل تمام نتایج نیکو را وارث شویم. از هر جهت که به این مبادله نگاه بیاندازیم، مبادله ای کامل است. عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم.او مجروح شد تا ما شفا یابیم. او گناهان ما را بر خود متحمل شد تا ما بتوانیم شریک عدالت او باشیم. او به جای ما مرد تا ما بتوانیم شریک حیات او باشیم. او به خاطر ما لعنت شد تا ما بتوانیم وارث برکات باشیم. او فقر ما را تحمل کرد تا ما بتوانیم به وفور برکات او را دریافت کنیم. او شرمساری و خجالت ما را بر خود گرفت تا ما بتوانیم جلال او را دریافت کنیم . او طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا ما مورد پذیرش قرار بگیریم. برای لحظه ای آن شورشی را بر صلیب تصور کنید و فکر کنید که آن شورشی شما هستید. در واقع شما باید بر صلیب میخکوب می شدید اما عیسی به جای شما بر صلیب رفت. او نه تنها سرکشی و عصیان ما را بر خود گرفت بلکه تمامی نتایج شرارت بار آن را نیز تحمل نمود تا شما بتوانید وارد تمامی برکاتی شوید که در نتیجه اطاعت کامل حاصل می شود. این معنای فیض است فیضی که در این جا به فراوانی کار می کند و شما قادر نیستید آنرا با تلاش شخصی بدست آوردید. شما شایسته آن هم نیستید و نمی توانید هیچ ادعایی در مورد آن داشته باشید. تنها یک روش است که می توانید آن فیض را دریافت کنید و آن ایمان است. تنها ایمان داشته باشید
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم اعلام می کنم که عیسی به جای من مرد تا من بتوانم در حیات او سهیم باشم. آمی