تقدیم اعضاء بدن ما
پدر م مرا بساخت
اجازه دهید به بررسی هدف خداوند از خلقت بدن انسان ها ادامه دهیم. اعضای بدن ما باید ابزارهای پارسایی باشند. اول اینکه روح القدس باید در این مکان ساکن شود و سپس بدن های ما تبدیل در دستهای او گردند. رومیان 19:6 چنین می گوید
“من به علت محدودیتهای بشری شما این مطالب را در قالب تشبیهات بشری بیان می کنم. همان گونه که بیشتر اعضای بدن خود را به بندگی و ناپاکی و شرارت روز افزون می سپردید اکنون آنها را به بندگی پارسایی بسپارید که به قدوسیت می انجامد
برنامۀ خداوند برای اعضای بدن ما این است که آنها را به عنوان بندگان پارسایی به او بسپاریم و آماده باشیم که ارادۀ او را فارغ از اینکه چه باشد انجام دهیم. رومیان 13:6 به ما می گوید که بدن فیزیکی خود را به عنوان ابزارعدالت تقدیم کنید. زمانی که ما بدن خود را کامل به خداوند تقدیم کنیم بدن ما تقدیس شده و تبدیل به هیکل شایسته ای برای روح القدس می گردد. زمانی که اعضای بدن ما کامل به عنوان ابزاری برای انجام ارادۀ او تقدیم می شود در آن موقع است که خداوند می گوید باشد از آنجا که این بدن من است من مسئولیت کامل نگه داری و صحت آن را به عهده می گیرم. هم در این جهان هم در آخرت
خداوندا از تو متشکرم که در من کار می کنی. اعلام می کنم من اکنون بدن خود را به خداوند تقدیم می کنم بدون آنکه هیچ قسمتی از آن را برای خود نگاه دارم. تا بدن من تقدیس شده و تبدیل به هیکل شایسته ای برای حضور روح القدس گردد. زیرا پدرم مرا بساخت.آمین