زندگی فیزیکی : حیاتی قیام کرده
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
عیسی مرگ را در تمامی جنبه ها چشید تا ما نیز بتوانیم در تمامی جنبه های زنگی خود حیات داشته باشیم. دیروز درباره جنبه نخست صحبت کردیم یعنی جنبه روحانی. امروز جنبه دوم را بررسی می کنیم یعنی جنبه فیزیکی حیات. این حیات در دو فاز پی در پی در زندگی ما آشکار می شود. اول اینکه ما هم اکنون در جسم فیزیکی خود حیات داریم اما بدن های ما فانی هستند. بنابراین در جنبه دوم یعنی در زمان قیام این بدن ها تبدیل به بدن های غیر فانی می شوند
” و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطۀ روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است. ” ( رومیان 8 : 11
هر کدام از ما دارای بدن هایی فانی هستیم اما حیات ما حیاتی است قیام کرده جسم ما فانی است و ما در این بدن فانی هستیم، اما حیات قیام کرده در آن متجلی شده است.نه تنها این حیات در وجود ما عمل می کند بلکه در آن متجلی شده و اگر این آیه به شفای الهی و قوت جسمی و حیات آسمانی اشاره نمی کرد این آیات نامفهوم بودند. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود بلکه ما در آینده بدنی جلال یافته داریم . به آنچه پولس درباره بدن تبدیل شده ما اشاره می کند توجه کنید
” گوش فرادهید! رازی را به شما میگویم: ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد. در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این بهوقوع خواهد پیوست. زیرا شیپور به صدا درخواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری برخواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد. زیرا این بدنِ فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. چون این فسادپذیر، فسادناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کلامِ مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که میگوید: «مرگ در کام پیروزی بلعیده شده است.» ” ( اول قرنتیان 15 : 51 – 54
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم از آنجا که عیسی طعم مرگ را به خاطر من چشید من حیات دارم. من هم اکنون دارای حیاتی قیام کرده و زندگی ابدی هستم. اعلام می کنم که عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا من بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. آمین