ابدیت با خداوند
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
جنبه سوم حیاتی که ما در مسیح داریم نقطه اوج و کمال کار او بر صلیب است. این جنبه حضور ابدی ما در کنار پدر است و نه گذراندن ابدیت جدای از او و در جهنم
” زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگانِ در مسیح، زنده خواهند شد. پس از آن، ما که هنوز زنده و باقی مانده‌ایم، با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم، و بدین‌گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. ” ( اول تسالونیکیان 4 : 16 – 17
کمال نجات ما بودن در حضور خداوند در ابدیت است. دو باب آخر کتاب مکاشفه زندگی ابدی ما را در حضور خداوند تشریح می کند
” سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقدّس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین میآمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. ” ( مکاشفه 21 : 1 – 2
به اعتقاد من اورشلیم جدیدی که از آسمان پائین می آید همان کلیسا است. جایی که خداوند دائما در آن ساکن است. یکی از اهداف خداوند برای کلیسا این است که بتواند در آن ساکن شود و برای همیشه در آن زندگی کند آیه 3 در کتاب مکاشفه باب 21 چنین می گوید
” و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. ” ( مکاشفه 21 : 3
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم.اعلام می کنم که من تا به ابد در حضور خداوند ساکن خواهم شد و از او جدا نخواهم بود. زیرا عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا من بتوانم تا ابد به خدا بپیوندم. آمین