پرستش والاترین عمل
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
در یوحنا 4 : 23 – 24 عیسی می گوید که خود پدر به دنبال کسانی است که او را به روح و راستی پرستش کنند. پرستش یکی از عمل کرد های روح ماست. چه عملی باعث می گردد ما به عنوان یک روح با خداوند متحد شویم؟ بله این پرستش است که والاترین فعالیتی است که یک بشر می تواند آنرا انجام دهد. زمانی که ما خداوند را می پرستیم با او متحد می شویم .وقتی آنچه که او می خواهد انجام شود را انجام می دهیم ، اراده او در وجود ما جسم می پوشد. پرستش نوعی فعالیت کلیشه ای و الصاق شده به زندگی مسیحی ما نیست. فکری نیست که در آخر به ذهن ما خطور می کند و تنها می خواهیم آنرا به جلسات خود اضافه کنیم. بلکه پرستش نقطه اوج جلسات ماست و تائیدی است بر رابطه ما با خداوند. من حتی می خواهم چنین بگویم که پرستش نقطه اوج وصلت ما با خداوند است. پرستش ما را با او پیوند می دهد. آنچه در این وصلت اهمیت دارد ثمر بخشی آن است. به عبارتی دیگر ما در زندگی خود میوه می آوریم یعنی همان ثمرات روح القدس که در غلاطیان 5 : 22 - 23 آمده است
" اما ثمره روح محبت ، شادی ،آرامش ، صبر ، مهربانی ، نیکویی ، وفاداری ، فروتنی و خویشتن داری است
انسان هایی که میوه های روح القدس در زندگی آن ها وجود دارد دیگر تحت شریعت نیستند. آن ها از وصلت خود با جسم رهایی یافته ( شریعت ) و اکنون آزاد هستند که وصلتی با روح القدس و مسیح قیام کرده داشته باشند و ثمراتی را ببار آورند که متناسب با این وصلت و اتحاد باشد. کلید زندگی مسیحی تلاش نیست بلکه اتحاد با خداوند است
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که من خداوند را پرستش می کنم و با او متحد شده و یک روح می گردم. اعلام می کنم که عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا من بتوانم با خداوند تا ابد بپیوندم. آمین