خداوند مرا کاملاً می شناسد
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
خداوند هر کدام از ما را کاملاً می شناسد شناخت او از ما بسیار فراتر از تعداد موهای سر ما است. ( متی 30:10 را مطالعه کنید ) در این متن زیبا از مزامیر، داود مزمور خود را طوری شروع می کند که گوئی نفس او از حیرت در سینه اش حبس شده است
“خداوندا تو مرا آزموده و شناخته ای تو از نشستن و بر خواستن من آگاهی و اندیشه هایم را از دور می دانی تو راه رفتن و آرامیدنم را سنجیده ای و با همۀ راه هایم آشنایی حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو ای خداوند به تمامی از آن آگاهی از پیش و از پس احاطه ام کرده ای و دست خویش را بر من نهاده ای چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است و چنان والا که بدان نتوانم رسید از روح تو کجا بروم؟از حضور تو کجا بگریزم؟ ” (مزامیر 139 : 1 – 7
به آنچه داود می گوید فکر کنید. خداوند افکار ما را از دور می شناسد. یک شخصی مکاشفه ای دریافت می کند و می شنود که فرشته به او می گوید :” افکار انسانها در آسمان به همان بلندی که صدایشان بر زمین است شنیده می شود. ” این جمله مرا شوکه کرد. اما این همان چیزی است که داود در این قسمت می گوید. حتما زمانی که ما به همۀ این چیز ها فکر کنیم واژه های داود را تکرار خواهیم کرد که می گوید : ” چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است و چنان والا که بدان نتوان رسید. ” داود می پرسد از روی تو کجا روم ؟ این مانند کلیدی است که توضیح می دهد خداوند از طریق روح خود از همۀ وقایعی که در جهان رخ می دهد آگاهی دارد. روح خداوند تمامی جهان را در بر گرفته است. هیچ مکانی نیست که خداوند آنجا نباشد .خداوند از طریق روح خود از همه چیز آگاه است و حتی بسیار بیشتر. او از تعداد موهایی که بر سر ما وجود دارد آگاه است
پدر از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی و اعلام می کنم که خداوند از طریق روح خود از همۀ نکاتی که من دربارۀ خود می دانم آگاهی دارد و حتی بیشتر از آن نیز می داند. پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین