خداوند همه چیز را می داند
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
یکی از جنبه های طبیعت ابدی خداوند عالم مطلق بودن اوست. در اول یوحنا 20:3 ما با مکاشفه ای عمیق ولی در عین حال ساده روبرو می شویم.خداوند همه چیزها را می داند. چیزی وجود ندارد که خداوند از او آگاهی نداشته باشد. از کوچکترین حشره ای که بر روی زمین وجود دارد تا بزرگترین و دور ترین ستاره ای که در کهکشان قرار گرفته است. چیزی وجود ندارد که خداوند از آن آگاهی نداشته باشد. خداوند چیز هایی دربارۀ ما می داند که ما دربارۀ خودمان نمی دانیم. همان طور که دیروز گفتم او تعداد موهای سرهر کدام از ما را می داند. ( متی 30:10 را مطالعه کنید
خداوند از تعداد ساکنان شهر نینوا با خبر است. او رشد گیاهی که باید بر سر یونس سایه می انداخت را می دانست و آن را کنترل می کرد. او همچنین از حرکت و عملکرد کرمی که باعث شد آن گیاه پژمرده شود نیز آگاهی داشت و بر آن حاکم بود. ( یونس 4 : 6 – 9 را مطالعه کنید. ) پولس رسول در اول قرنتیان 2 : 9 چنین می گوید :” آنچه را هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه ای نرسیده خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است ” او چنین ادامه می دهد
” زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را می کاود ” ( اول قرنتیان 10:2
روح القدس از هر چیزی که بوده و هست و خواهد آمد اطلاع دارد. در عمیق ترین عمق ها نفوذ می کند و به بلندترین بلندی ها دست پیدا می کند. علم او نامحدود است در پرتو چنین دانش نامحدودی است که ما باید آماده باشیم تا خود را تسلیم خداوند بکنیم
“هیچ چیز در تمام از نظر خدا پنهان نیست بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است .” ( عبرانیان 13:4
پدر جان از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی و اعلام می کنم که خداوند دانشش نامحدود است و هیچ موضوعی وجود ندارد که او از آن اطلاع نداشته باشد . پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین