حقیقت وجود برکت و لعنت
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
عیسی بر صلیب لعنت شد تا ما بتوانیم واجد شرایط برای دریافت برکات باشیم. برای دریافت آنچه که خداوند برای ما تدارک دیده ضروری است که ماهیت برکت و لعنت را درک کنیم . اگر ما این دو مفهوم را به درستی نفهمیم نمی توانیم خود را در مقابل تدارکی که خداوند برایمان دیده واجد شرایط بدانیم. برکت و لعنت هر دو از موضوعات اصلی کلام خدا هستند. واژه برکت یا برکت دادن بیش از 410 بار در کتاب مقدس آمده است. واژه لعنت حدوداً 160 بار در کلام خداوند ذکر شده است. به عبارت دیگر کلام خدا مطالب بسیاری درمورد این دو کلمه می گوید. هر دوی این مفاهیم کاملا واقعی هستند. آنقدر واقعی که عیسی باید لعنت می شد تا ما بتوانیم از لعنت آزاد شده و برکات را دریافت کنیم. بعضی افراد می خواهند چنین فکر کنند که برکات واقعی اما لعنتها مفاهیمی خیالی یا فرضی هستند. چنین تفکری بسیار غیر منطقی است. اگر ما یکی از مفاهیم را در نظر بگیریم و بدانیم که آن مفهوم واقعی است مفهوم متضاد آن نیز باید واقعی باشد. به عنوان مثال روز و شب را در نظر بگیرید.اگر روز واقعی است بنابراین شب هم واقعیت دارد. گرما و سرما اگر گرما واقعی است سرما نیز واقعیت دارد. نیکوئی و شر اگر نیکوئی واقعیت دارد شرارت نیز واقعیت دارد. ما نمی توانیم یکی از این مفاهیم را پذیرفته و در برابر دیگری بی تفاوت باشیم. این حقیقت در مورد برکت و لعنت نیز صدق می کند. برکات واقعی هستند و به همان نسبت لعنت ها نیز واقعیت دارند. کتاب مقدس تعالیم بسیاری در مورد ماهیت لعنت ها دارد و به ما در مورد عمل کرد لعنت ها ، روش تشخیص و چگونگی رهایی از آن را آموزش می دهد. اگر ما در مورد این حقیقت بی توجه باشیم ضرر آن متوجه خودمان خواهد بود. اگر ما نتوانیم مبادله ای که بر صلیب اتفاق افتاد را درک کنیم برکات بسیاری را از دست خواهیم داد.آنچه خداوند از طریق مرگ فداکارانه مسیح بر صلیب برای مان مهیا نموده با درک آن مبادله قابل دریافت می گردد
خداوندم عیسی تو را به خاطر کارت بر صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم و ایمان دارم که برکات و لعنت ها واقعی هستند. آنقدر واقعی که عیسی بخاطر ما لعنت شد تا ما بتوانیم از برکات او بهره مند گردیم. آمی