برداشتن همه موانع
بیاید به تخت فیض نزدیک شویم
کتاب مقدس می گوید : " زیرا هر گاه دلمان ما را محکوم کند خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه چیزآگاه است. " ( اول یوحنا 3 : 20 ) ما نباید چیزی را از خداوند مخفی نگاه داریم . باید در حضور خداوند صادق و رو راست باشیم و صادقانه هر گونه خطا و فکر گناه آلود را اعتراف کنیم. اما پس از اعتراف نمودن باید بخشش کامل و پاک شدن کامل از سوی خداوند را بپذیریم. زیرا ما می دانیم که خداوند هرگز گناهان ما را به یاد نمی آورد و آنان را برای استفاده بر علیه ما نگاه نمی دارد. آنگاه ما می توانیم بدون هیچ محکومیتی به حضور او بیائیم. پولس در اول تیموتائوس 2 : 8 زمانی که در باره دعا صحبت می کند چنین می گوید : " پس آرزویم این است که مردان در همه جا دستایی مقدس را به دعا برافرازند " باید از رفتاری که مانع دستیابی ما به حضور خداوند می شود و احساسات منفی در ما ایجاد می کند آزاد شویم و ما باید از خشم و جدال و شک آزاد شویم. کتاب مقدس می گوید که اگر در ما شکی وجود داشته باشد محکوم هستیم ( رومیان 14 : 23 را مطالعه کنید. ) می دانیم که نمی توانیم با محکومیت به حضور خداوند بیائیم . کتاب مقدس می گوید
" اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید دارد در خود راه ندهد زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود . چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت. زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار " ( یعقوب 1 : 6 – 8
ما باید با جسارت به حضور خداوند بیائیم همانطور که در عبرانیان 2: 14 می گوید : " پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد " فراموش نکنید که این تخت فیض است که به آن نزدیک می شویم و فیض همان تختی است که خداوند بر آن نشسته است. ما برای روبرو شدن با عدالت خدا به حضورش نمی رویم بلکه به فیض نزدیک می شویم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت نزد تو بیایم. اعلام می کنم که من از خود و محکومیت و هر گونه مانعی که باعث می شود تا به تخت فیض تو نزدیک نشوم آزاد هستم. زیرا من باید به تخت فیض نزدیک شوم . آمین