خدای عهد
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
در مزمور 89 : 34 خداوند چنین می گوید
" عهد خود را بیحرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد، تغییر نخواهم داد
مهم است بدانیم که وقتی خداوند وعده ای می دهد و عهدی می بندد هرگز آنرا زیر پا نخواهد گذاشت. ما باید از این حقیقت آگاه باشیم. کتاب مقدس ما از دو عهد تشکیل شده است. عهد جدید و عتیق. بنابراین اساس و ماهیت مکاشفه الهی بر عهد استوار است. اگر خداوند عهد های خود را می شکست ما نمی توانستیم هیچ امیدی داشته باشیم. باور شخصی من این است که اگرخداوند عهد خود را با اسرائیل به جا نمی آورد هیچ تضمینی وجود نداشت که با ما به عنوان کلیسا نیز عهد خود را به جا آورد و آنرا زیر پا نگذارد. ممکن است شما این چنین بگوئید که خب اسرائیل خدا را نا امید کرد. بی شک چنین بود . اما آیا صادقانه می توانید بگوئید که آیا کلیسا خدا را از خود نا امید نکرده است؟ من نظر خداوند را نمی دانم اما با درک محدود خود دریافته ام که اسرائیل عهد را دریافت کرد با اینکه به طور غم انگیزی باعث نا امیدی خداوند شده بود. همچنین می بینم که کلیسا نیز عهد را دریافت کرده با اینکه حتی بدتر از اسرائیل رفتار نموده و باعث نا امیدی خداوند شده است. اما خداوند درباره احیای اسرائیل به ما چه می گوید؟ به نظر من خداوند در این مورد حداقل به 4 نکته اشاره می کند و هر کدام از چهار نکته بسیار مهم است و برای کلیسای مسیح نیز ضروری است. اول اینکه خداوند می گوید کلام خدا حقیقت است و کتابی برای استفاده تمامی اعصار بوده و مصون از خطا است. دوم اینکه خداوند می گوید که او عهد خود را به جا خواهد آورد . سوم - خداوند می گوید که وی حاکم است و چهارم - این است که خداوند احیای قوم اسرائیل و باز گرداندن آنها به سرزمین شان را به عنوان نشانه ای برای پایان این عصر قرار داده است. هر نبوتی که درباره پایان این عصر است به یک اصل مهم اشاره می کند و آن این است که اسرائیل به عنوان کشوری مستقل باید مرزهای خود راداشته باشد
خداوندا تو را شکر می کنم که تو نسبت به قوم خود اسرائیل وفادار هستی. برای آن قوم دعا می کنم چون خداوند عهد خود را وفا می کند. زیرا خداوند قومش را ترک نخواهد کرد. آمین