اتحاد با مسیح
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
” امّا آن که با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” ( اول قرنتیان 6 : 17
واژه پیوستن در اینجا برای زمان گذشته به کار نرفته بلکه زمان آن حال استمراری است. به عبارتی دیگر کسی که دائماً به خداوند می پیوندد با او یکی می شود. پیوند و اتحاد روحانی با خداوند همانند پیوند جسمی بین یک زن و مرد هست. این چیزی است که کلام خداوند درباره آن سخن می گوید . پیوندی بسیار واقعی و صمیمی تری است که یک ایماندار می تواند با خداوند داشته باشد به طوری که بتواند با خداوند یکی شود. همانطور که عیسی با پدر یک بود ایمانداران نیز می توانند با پدر یکی شوند
بار دیگر می خواهم بر این نکته تاکید کنم که این واقعه ای نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد بلکه امری است که به صورت مستمر به وقوع می پیوندد. آن کسی که دائماً به خداوند می پیوندد رابطه اش درست همانند عیسی می گردد که در اتحادی دائمی با پدر بود و اگر زمانی این اتحاد از هم گسسته شود مانند امری که بر روی صلیب اتفاق افتاد او حیات خود را همچون عیسی از دست می دهد. من و شما نیز به عنوان ایمانداران تا زمانی که در اتحاد دائمی با پسر یعنی عیسی مسیح هستیم دارای حیات هستیم ودر واقع یک روح می گردیم. اولین فعالیتی که روح بشری باید داشته باشد اتحاد و ارتباط با خداوند است. این تنها قسمتی از وجود انسان است که می تواند به صورت مستقیم با خداوند متحد گردد. ما در روح خود این افتخار و این فرصت عالی را داریم که با خداوند متحد شده و مشارکت داشته باشیم .یک ایماندار باید در اتحاد با عیسی زندگی کند درست همانند اتحادی که مسیح با پدر داشت. ما برای ادامه حیات متکی به این امر هستیم. لحظه به لحظه حیات ما وابسته به اتحاد ما با مسیح است. هرگز برای امروز نمی توان به تجربیات گذشته خود اکتفا کرد
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من در اتحاد با مسیح زندگی می کنم و ما دارای یک روح هستیم و عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا من بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. آمین