به وسیله عدالت او
بیاید به تخت فیض نزدیک شویم
مهم است به یاد داشته باشیم که اساس اعتماد ما برای رفتن به حضور تخت پدر عدالت و وفاداری خودمان نیست بلکه وفادرای خداوند و عدالت او است. رساله اول یوحنا این حقیقت را چنین بازگو می کند
" ای عزیزان اگر دل ما، ما را محکوم نکند در حضور خدا اطمینان داریم و هر آنچه از او درخواست کنیم خواهیم یافت زیرا از احکام او اطاعت می کنیم و آنچه باعث خشنودی اوست انجام می دهیم . " ( اول یوحنا 3 : 21 – 22
اگر چنین تفکری در ما وجود دارد که عدالتی شخصی داریم یا ادعایی که بر اساس آن عدالت می توانیم به حضور خدا وارد شویم نهایتا باعث می شود که نتوانیم با اطمینان به حضور خداوند وارد شویم زیرا هیچ عدالتی در ما وجود ندارد که بر خود اعتماد کنیم. همچنین باید به جائی برسیم که اجازه ندهیم قلب مان ما را محکوم کند یعنی نه به عدالت یا حکمت خودمان بلکه به وفادرای خداوند اعتماد کنیم. پولس می گوید : " پس اکنون برای کسانی که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست . " ( رومیان 8 :1 ) در ادامه آن باب پولس تصویر زیبایی از یک زندگی پر از روح القدس را به تصویر می کشد و تمامی برکات ، افتخار و فوایدی که این نوع زندگی دارد را برای ما بازگو می کند. اما شروع این نوع زندگی از آیه اولی است که در بالا ذکر شده است. ما باید هر نوع محکومیتی را کنار بگذاریم. یکی از لازمه های ورود به حضور خداوند رفتن در نام عیسی است. زمانی که به نام عیسی به حضور او می رویم این اطمینان را داریم که به خاطر او دعاهای ما شنیده می شود. این حقیقت باعث می شود که توجه ما از زندگی و کارمان برداشته شود. زمانی که ما در نام عیسی به حضور او می رویم می توانیم ایمان داشته باشیم که گناهان ما بخشیده شده و به عنوان فرزندان خداوند در حضور او پذیرفته شده هستیم. این باعث خشنودی خداوند است. این آن طریقی است که او از ما می خواهد به حضورش وارد شویم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. می توانم در نام عیسی به تخت فیض تو نزدیک شوم و ایمان داشته باشم که گناهانم بخشیده شده و به عنوان فرزند خداوند پذیرفته شده هستم .زیرا من باید به تخت فیض خداوند نزدیک شوم. آمین