شرایط صحیح کنترل نفس
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
شرط دیگری که برای کسب موفقیت در مسابقه وجود دارد کنترل نفس است و این شرایط در واژه هایی که پولس در اول قرنتیان 9 :24 – 25 می گوید نوشته شده است. در این آیات زندگی مسیحی به مسابقه ورزشی تشبیه شده که مقایسه ای عالی و مثال واضحی است. زیرا ما هر روز در تلویزیون بینندۀ مسابقات ورشی بسیاری هستیم
” آیا نمی دانید که در میدان مسابقه همه می دوند اما تنها یکی جایزه را می برد ؟ پس شما چنان بدوید که ببرید . ” ( اول قرنتیان 9 : 24
این هدف است و سپس پولس ادامه داده و شرایط را بازگو می کند
” هر که در مسابقه شرکت می جوید در هر چیز تن به انضباط می دهد آنان چنین می کنند تا تاجی فانی به دست آورند ولی ما چنین می کنیم تا تاجی غیر فانی به دست آوریم . ” ( آیه 25
اگر قرار است ما مسابقه و جایزه را ببریم باید نفس خود را کنترل کنیم. زمانیکه ما به مسابقات ورزشی فکر می کنیم این حقایق برای ما آشکار می شود که ورزشکار موفق کسی است که سخت ترین تمرین های کنترل نفس را داشته است. او باید سر تمرینات خود حاضر شود. آنچه می خورد را کنترل نماید. مقدار خوابش و میزان تمریناتش را تنظیم کند. او همچنین باید روحیه خود را نیز کنترل کند و دیدگاه مثبتی در خود بپروراند. او نمی تواند افکار منفی را در خود جای دهد.او باید به دیدی مثبت مسابقه دهد و باید ایمان داشته باشد که می تواند قهرمانی را کسب کند. تمامی این موارد برای ما مسیحیان نیز نیز صدق می کند. ما نمی توانیم بدون کنترل نفس در مسابقه پیروز شویم
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا بتوانم خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که من در همه کارها نفس خود را کنترل می کنم تا بتوانم جایزه را ببرم. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین