دیدگاهی صحیح
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
یکی از شروط موفقیت در مسابقه، داشتن دیدگاهی صحیح است. پولس زمانی که به رابطه اش با عیسی مسیح اشاره می کند حقیقتی را برایمان بازگو می کنم
” می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنج های او سهیم شده با مرگش هم شکل گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم .” ( فیلیپیان 3 : 10 -11
پولس هدف مشخصی داشت و بی هدف نمی دوید. ( اول قرنتیان 9 : 26 را مطالعه کنید. ) او می دانست که مقصد اصلی چیست و این هدف بود که دیدگاه وی را شکل می داد. او چنین ادامه می دهد : ” نمی گویم هم اکنون به این ها دست یافته ام یا کامل شده ام بلکه خود را پیش می رانم تا چیزی را بدست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا بدست آورد . ” ( آیه 12 ) دیدگاه پولس این بود که مسیح عیسی با هدف خاصی او را نجات داده است و محقق شدن آن هدف مستلزم آن است که او خود را در مسیر آن هدف نگاه دارد. او مصمم بود که هدف خود را منطبق با هدف مسیح نگاه دارد
” برادران گمان نمی کنم هنوز آن را بدست آورده باشم اما یک کار می کنم و آن این که آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای خط پایان می کوشم تا آن جایزه ای را بدست آورم که خدا برای آن مرا درمسیح عیسی به بالا فرا خوانده است . “( آیات 13 ، 14
می بینیم که درآیات 12 و14 دو بار عبارت ” به پیش راندن ” و ” به جلو کشاندن ” دیده می شود. این دیدگاهی است که پولس داشت و ما نیز باید همین دیدگاه را داشته باشیم. خود را به جلو می کشم. من هدفی دارم و هنوز به آن هدف نرسیدم اما من می دانم که به کجا می روم. این جا در آخرین قسمتی که پولس این عبارت را به کار می برد چنین می گوید: ” برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را بدست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. ” برای آنان که با موفقیت این مسابقه را به پایان برسانند جایزه ای وجود دارد. همواره این جایزه را در ذهن داشته باشید زیرا هیچ کدام از ما نمی خواهیم جایزه ای که خدا برای مان مقرر ساخته را از دست بدهیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که می خواهم دیدگاه صحیح خود را حفظ کنم و هدف را همواره در ذهن خود داشته باشم. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین