خداوند حاکم است
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
زمانی که ما دانش خداوند را درک کردیم و به کاملیت او پی بردیم مخصوصاً از پیش دانی او آگاهی پیدا کردیم این باعث می شود که بدانیم خداوند هرگز غافلگیر نمی شود. در ملکوت آسمان هیچ حادثۀ غیرمترقبه ای وجود ندارد و نه تنها خداوند از ابتدا و انتهای وقایع با خبر است بلکه او خود ابتدا و انتها است.( مکاشفه 21 : 6 را مطالعه کنید. ) و او همیشه حاکم بر امور است. خداوند به طور خاص افرادی را برگزیده تا در ابدیت با او باشند و آن ها را می شناسد
“زیرا آنانی را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد ” ( رومیان 29:8
اگر به واسطۀ رحمت و فیض خداوند ما توانستیم که به آن مقصد پر جلال و ابدی دست پیدا کنیم عیسی هرگز با این کلمات به پیشواز ما نخواهد آمد که من هرگز فکر نمی کردم تو را اینجا ببینم بلکه او خواهد گفت :” فرزندم من منتظر تو بودم ما نمی توانستیم در ضیافت عروسیبدون تو بنشینیم. ” ایمان دارم که در آن جشن بزرگ بر هر یک از صندلی ها نام آن شخصی که آن قسمت برایش آماده شده نوشته شده است. ” تا زمانی که شمارۀ نجات یافتگان کامل شود خداوند با صبری شگفت انگیز منتظر است
” بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید بلکه در مقابل برکت بطلبید زیرا برای همین فرا خوانده شده اید تا وارث برکت شوید ” ( اول پطرس 9:3
خداوندا از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم که خداوند همواره حاکم است. او هرگز غافلگیر نمی شود پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین