راهی به سوی پدر
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
هیچ راهی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن به نزد پدر وجود ندارد. ما تنها توسط روح القدس و از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی داریم. تنها یک روح است که به انسان توانایی دسترسی به پدر را می بخشد و آن روح القدس است و روح القدس تنها از طریق خداوند عیسی مسیح عمل می کند. اگر شما از درب دیگری به جز عیسی وارد شوید یا اگر از طریق هر روح دیگری بخواهید وارد شوید نخواهید توانست به حضور خداوند دسترسی داشته باشید. در آن زمان شما تنها به قلمرو شیطان دسترسی دارید. شما به جای اینکه به قلمرو نور بروید به قلمرو تاریکی وارد خواهید شد. به یاد داشته باشید که شیطان می تواند خود را به شکل فرشته نور ظاهر کند و خادمان خود را به جای خادمان پارسایی بنمایاند.( دوم قرنتیان 11 : 14 – 15 را نگاه کنید. ) آنها اغلب واژه های زیبا ، شیرین و محبت آمیزی را بکار می برند و عباراتی طولانی و شیوا بیان می کنند. حتی ممکن است برای اینکه بتوانند شما را وارد قلمرو تاریکی گردانند از آیات کلام نقل قول کنند. آنها می توانند خود را به شکل فرشته نور بگردانند و این کار را انجام دهند. اگر شما از طریق عیسی مسیحی مصلوب وارد نمی شوید و اگر شما از طریق روح القدس به نزد پدر نمی روید ممکن است شما در فرقه ای دروغین عضو شوید و وارد قلمرو ماوراء طبیعی آن فرقه ها شوید. من در آن شرایط بودم می دانم که چگونه است. قبل از آنکه عیسی را بیابم من یوگا کار می کردم. اوقاتی وجود داشته که من از حالت طبیعی خارج می شدم اما حتی در آن زمان نیز آن حالت مرا می ترساند. آن را دوست نداشتم و یک بار تصمیم گرفتم که دیگر ادامه ندهم. چندین سال بعد که با انجیل و قوت روح القدس روبه رو شدم دیوار بزرگ و مانع ذهنی یوگا که بین من و عیسی وجود داشت با معجزه شکست و او مرا آزاد کرد. من دربارۀ روح های شریر اطلاعی نداشتم اما می خواستم نزد عیسی بیایم و تا زمانی که آن شرارت هنوز کنترل خودش از ذهنم را برنداشته بود نمی توانستم به عیسی دست یابم. ممکن است شما تئوری این مطالب را بدانید ولی من آن را تجربه کردم. این یکی از هزاران روشی است که ممکن است افراد فریب خورده و وارد قلمرو شیطان شوند و اسیر گردند
خداوندا از تو متشکرم . خداوندا متشکرم که می توانم نزدت بیایم. اعلام می کنم که از طریق عیسی مسیحی مصلوب و از طریق روح القدس به نزد پدر وارد می شوم. من از طریق روح القدس به حضور خداوند دسترسی دارم . آمین