احترامی شایسته خون عیسی
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
در بررسی خود در مورد قوت خون تقدیس کننده مسیح می خواهیم به متنی از عبرانیان نگاه کنیم که در آن سخن درباره اشخاص مرتد است. شخصی که از ایمان مسیحی خود برگشته و با آنکه خداوند عیسی را می شناسد او را انکار کرده و ردش می کند. این قسمت از کلام خداوند درباره موضوعات مقدسی سخن می گوید که چنین اشخاصی آن ها را انکار کرده و پایمال شان می کنند
” حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود پاک شمرده و به روح فیض بی حرمتی روا داشته سزاوار مجازاتی سخت ترخواهد بود ؟ ” ( عبرانیان 10 : 29
در این متن آشکارا می بینیم که با خون عهد، تقدیس شده ایم اما در اینجا به فردی اشاره می شود که با خون عهد تقدیس شده اما از آن رویگردان می شود . بیائید نگاهی دقیق تر به معنای پایمال کردن خون عیسی بیاندازیم. این قسمت دقیقاً در ارتباط با عید فصحی است که درآن خون باید بر سر در و قائمه در مالیده می شد. اما هرگز نباید بر آستان یعنی در قسمت ورودی در ریخته می شد. ما نیزهرگز نباید نسبت به خون عیسی بی حرمتی کرده و آن را پایمال کنیم
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. احترام عمیق خود را نسبت به خون عهد اعلام می کنم . از طریق خون عیسی تقدیس شده مقدس گشته و برای خداوند جدا شده ا م. آمین