انتقال کامل
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
درست همانند عادل شمردگی تقدیس نیز بوسیله تلاش های ما یا مذهب حاصل نمی شود. بلکه تنها از طریق ایمان به خون عیسی است. تقدیس شدن به معنی جدا شدن برای خداوند است. یعنی ما اکنون متعلق به خدا هستیم، تحت کنترل او بوده و در دسترس و حیطه او قرار داریم و هر آنچه که از خداوند نیست حق ندارد به ما نزدیک شود. زیرا خون عیسی مانع از دست یابی آن به ما می شود
” پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدّسان در قلمرو نور گردانیده است. زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، ” ( کولسیان 1 : 12 -13
از طریق ایمان به خون عیسی ما از قلمرو شیطان خارج شده و به ملکوت خداوند منتقل شده ایم. واژه ” انتقال ” به معنای این است که چیزی از جایی برداشته و جای دیگری گذاشته شود . در کلام خدا از این واژه برای رساندن مفهوم جابه جایی کامل استفاده می شود. در عهد عتیق دو مرد به نامهای ایلیا و خنوخ وجود دارند که از زمین به آسمان منتقل شدند. هر دوی آنها کاملا به آسمان ربوده شدند. تنها چیزی که ایلیا از خود بر زمین باقی گذاشت ردایش بود. اما بدنش به صورت کامل منتقل شد و ما نیز به صورت کامل منتقل شده ایم. در آینده منتقل نخواهیم شد بلکه منتقل شده ایم یعنی روح و جان و جسم ما منتقل گشته است. حال دیگر در قلمرو شریر نیستیم و دیگر قوانین ملکوت شرارت بر ما حاکم نیست. ما تحت قلمرو پسر خدا و تحت قوانین او زندگی می کنیم
پدر پر محبت آسمانی تو را برای خون عیسی شکر می کنم. اعلام می کنم که با ایمان به خون عیسی به طور کامل از قلمرو شیطان به ملکوت پسرت منتقل شده ام و از طریق خون عیسی تقدیس شده مقدس گشته و برای خداوند جدا شده ا م. آمین