برکات از شما پیشی خواهند گرفت
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
زمانی که من در ایرلند بودم پسر 6 ساله ای را ملاقات کردم که والدینش به او چند سیب زمینی داده بودند تا آنها را بکارد. او سیب زمینی های خود را کاشته بود و یک هفته بعد رفت تا ببیند آیا سیب زمینی هایش رشد کرده اند یا نه. هیچ نشانه ای از رشد وجود نداشت. دو هفته بعد او دوباره به آنها سر زد ولی باز هم چیزی ندید. بنابراین زمین را کنده و آنها را بیرون آورد تا ببیند آن ها جوانه زده اند یا خیر. نهایتا این پسر سه یا چهار بار آنها را کاشت و آنها را دوباره از زمین بیرون آورد تا باعث شد آن سیب زمینی ها هرگز رشد نکنند. برخی از مسیحیان مانند این پسر کوچک عمل می کنند. آنها سیب زمینی ایمان خود را می کارند ولی دائما آنرا از خاک بیرون می آورند تا ببینند رشد کرده یا خیر. ماهیت ایمان این است که باید اجازه دهیم خداوند آنرا رشد دهد. ما شرایط لازم برای رشد را فراهم می کنیم اما خداوند است که وعده را محقق کرده و رشد می دهد. تثنیه 28 : 2 چنین می گوید : " آری اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت . " من واژه پیشی خواهد گرفت را بسیار دوست دارم. این وظیفه ما نیست که دنبال برکات بدویم بلکه برکات هستند که باید به دنبال ما آمده و از ما پیشی بگیرند. ما می توانیم زمانی که به رختخواب می رویم به این بیاندیشیم که خداوند در صبح چه برکاتی برای ما مهیا نموده است. متی6 : 33 به ما می گوید: نخست در پی پادشاهی خداوند باشیم و در پی این چیزها نباشیم در آن صورت خداوند تمام چیزهایی که به آنها احتیاج داریم را به ما خواهد بخشید. اما شرایطی وجود دارد که ما می توانیم با انجام آنها وفور نعمات خداوند را دریافت کنیم. اول باید انگیزه ها و نگرش ما درست باشد. دوم باید ایمان خود را به کار گیریم. سوم باید خداوند را ، والدین خود را و خادمین خداوند را احترام کنیم. چهارم باید سعی کنیم افکار، سخنان و اعمال ما صحیح باشند. پنجم باید اجازه دهیم که خداوند در زمان مقرر روش های خود را به آنچه ما کاشته ایم اضافه کند. اگر ما این شرایط را به جا آوریم می توانیم مطمئن باشیم که برکات وافر خداوند از ما پیشی خواهند گرفت. این تنها راهی است که ما می توانیم از برکات خداوند بهره مند گردیم
خداوندم عیسی تو را به خاطر کارت بر صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم ابتدا ملکوت تو را خواهان هستم پس برکات خداوند برای من مزید خواهند شد. زیرا عیسی بر صلیب لعنت شد تا من بتوانم از برکات او بهره مند گردم. آمین