نابودی لعنت فقر
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
عیسی آن لعنت فقری را متحمل شد که در تثنیه 28 : 48 به تفصیل معرفی شده است
" دشمنان خویش را که خداوند بر ضد شما خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و عریانی و نیازمندی تمام بندگی خواهید کرد و او یوغ آهنین بر گردن شما خواهد نهاد تا هلاکتان کند
سالها پیش یک روز درباره " تدارک خداوند برای نیازهای مالی " وعظ می نمودم . نا گاه مکاشفه ای از روح القدس دریافت نمودم که بسیار والاتر از رئوس مطالب موعظه ام بود. در حالیکه مقابل مردم ایستاده و سخن می گفتم در رویایی مسیح را بر صلیب دیدم. او را همان گونه دیدم که انجیل بیان می کند. روح القدس چهار جنبه از لعنت فقر را یک به یک یادآوری می کرد و بالاخره نابودی لعنت فقر را به من نشان داد. اولاً او گرسنه بود و بیست و نه ساعت قبل از مصلوب شدنش چیزی نخورده بود. دوماً او تشنه بود. " تشنه ام " یکی از آخرین سخنان مسیح بود. سوماً او عریان بود. سربازان رومی او را برهنه کردند و لباس هایش را بین خود تقسیم کردند.او محتاج همه چیزبود. چرا عیسی چیزی نداشت؟ چونکه مشیت الهی بر آن بود که لعنت فقر ما بکلی نابود شود. ابتدا من منظور کامل آنچه روح القدس به من نشان داد را نفهمیدم اما وقتی به گذشته می نگرم می توانم چنین بگویم که این مکاشفه اساس دریافت برکات را در من بنیاد نهاد.غایت این مبادله این است که عیسی لعنت فقر را برداشت تا ما بتوانیم برکت ابراهیم را دریافت کنیم. کسی که خداوند او را در همه چیز برکت داد .( پیدایش 24 : 1 را مطالعه کنید.) برکتی که مجریش روح القدس است
عیسی خداوند برای کارت بر صلیب از تو متشکرم. اعلام می کنم که تو تمام جوانب لعنت فقر مرا برداشتی، زیرا عیسی فقر و تنگدستی مرا متحمل شد تا من در دولت او سهیم باشم. آمین